Agendy

Príležitostný trh „Mariánska púť“ – trhové miesto: Námestie Majstra Pavla – žiadosť o pridelenie predajného miesta – Podnikateľ

Trhovým miestom príležitostného trhu  je Námestia Majstra Pavla počas konania Mariánskej púte v Levoči. Predaj sa uskutočňuje v  stánkoch vo vlastníctve žiadateľa. Správu príležitostného trhu vykonáva Mesto Levoča.

Trhové dni: SOBOTA až NEDEĽA v prvý júlový týždeň príslušného kalendárneho roka.

Prevádzkový čas:                                                         Predajný čas:
Sobota: 05:00 hod – 23:00 hod                               Sobota: 07:00 hod – 22:00 hod
Nedeľa: 06:00 hod – 16:00 hod                               Nedeľa: 07:00 hod – 14:00 hod

Na trhu je možné predávať tovar:

 • ovocie a zeleninu,
 • balený potravinársky tovar, balená a nebalená zmrzlina,
 • výrobky z kože a koženky okrem obuvi,
 • devocionálie, darčekové predmety a upomienkové predmety,
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
 • knihy
 • spotrebné výrobky, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby,
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste okrem liehovín, destilátov a spotrebiteľsky balených alkoholických nápojov,
 • reštauračné a pohostinské služby, rýchle občerstvenie a stravovanie.

Bližšie informácie poskytne odd. cestovného ruchu a rozvoja mesta Mestského úradu v Levoči – Mgr. Kamil Tomaškovič, tel.: 053/4190516, e-mail: kamil.tomaskovic@levoca.sk

TRHOVÉ MIESTA počas konania Mariánskej púte:

 

Námestie Majstra Pavla Ul. Športovcov Mariánska hora
správca Mesto Levoča Technické služby mesta Levoča Rímskokatolícka cirkev farnosť Levoča
podanie žiadosti Mesto Levoča Technické služby mesta Levoča Rímskokatolícka cirkev farnosť Levoča
výber účastníkov Mesto Levoča Technické služby mesta Levoča Rímskokatolícka cirkev farnosť Levoča
vydanie povolenia Mesto Levoča Mesto Levoča Mesto Levoča

Technické služby mesta Levoča
Kontaktná osoba: František Fabián, http://ts.levoca.sk/kontakt.phtml?id5=17019&original_idm=70517
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča
Kontaktné údaje: https://www.farnostlevoca.sk/

Informácie

Žiadateľ

 • Právnická osoba (podnikateľ, a.s., s.r.o. a pod.)
 • Fyzická osoba – výrobca remeselných produktov/výrobkov, ktorý nemá živnosť, osoba predávajúca rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti po splnení potrebných podmienok.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Žiadateľ:
Žiadosť o pridelenie predajného miesta na príležitostný trh – trhové miesto – Námestie Majstra Pavla je možné posielať od januára do mája príslušného kalendárneho roku.

Mesto Levoča:
V zmysle §49 Zákona č. 71/1967 o správnom konaní

Povinné prílohy

Fyzická osoba:

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • Informácia dotknutej osoby.

Správne poplatky

Poplatok za nájomné za trhové miesto – Námestie Majstra Pavla sa platí po doručení predloženej  záväznej prihlášky  záujemcu o trhové miesto.

Poplatok sa hradí:

 • priloženým šekom na pošte alebo bankovým prevodom alebo osobne v pokladni Mestského úradu.

 Sadzba

3,50 EUR/bm /deň – bežný meter (bm) x šírka 5 m vrátane miesta určeného pre pakovanie zásobovacieho vozidla. Šírka 5m sa ráta – šírka chodníka –2m a cesta od chodníka 3m.

0,50 EUR/m2/deň – umiestnenie sedenia pri predajnom zariadení.


Pomôcka pre výpočet

Dĺžka 1 bm/trh 2 bm/trh 3 bm/trh 4 bm/trh 5 bm/trh 6 bm/trh 7 bm/trh 8 bm/trh
poplatok 35 eur 70eur 105 eur 140 eur 175eur 210 eur 245 eur 280eur

Legislatíva

Poučenie

Trhový predaj je ZAKÁZANÝ na inom miesta ako mieste určenom Mestom Levoča na trhový predaj

Podpisovanie

Žiadateľ podpisuje:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste,
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov – ak je žiadateľ fyzická osoba,
 • Informácia dotknutej osoby – ak je žiadateľ fyzická osoba.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

Mesto Levoča na základe predloženej žiadosti:

 • záujemcu zaeviduje,
 • ak spĺňa všetky legislatívne predpoklady pre účasť na trhu a kapacitne je ho možné prijať na trh zašle mu záväznú prihlášku vrátane pokynov,
 • záujemca pošle vyplnenú záväznú prihlášku vrátane príloh v zmysle uvedených v pokynoch,
 • záujemca poplatok za nájomné za trhové miesto – Námestie Majstra Pavla zaplatí po doručení predloženej záväznej prihlášky  záujemcu o trhové miesto.
 • Mesto Levoča mu vydá povolenie v deň konania trhov a pridelí mu trhové miesto.

V prípade nedodržiavania platných právnych predpisov Mesto, resp. kontrolný orgán môže uložiť pokutu alebo povolenie na predaj na trhovom mieste zrušiť s okamžitou platnosťou.