Agendy

Poplatok za komunálny odpad – Občan

Poplatok za komunálny odpad  je povinný poplatok a obec je povinná ho vyrubiť a vybrať. Podľa daňového poriadku poplatok za komunálny odpad sa považuje za daň.

V meste Levoča fyzické osoby platia paušálny poplatok za komunálny odpad.

Poplatok za drobný stavebný odpad odovzdaný na zbernom dvore mesta Levoča je vypočítaný podľa váhy odovzdaného drobného stavebného odpadu.

Správu poplatku za komunálny odpad zabezpečuje oddelenie finančné a nakladanie s odpadom zabezpečujú Technické služby mesta Levoča

Informácie

Žiadateľ

Žiadosť o zníženie alebo oslobodenie od poplatkovej povinnosti
Platiteľ poplatku môže požiadať správcu dane o úpravu poplatku, ak sa poplatník zdržiava viac ako 90 dní v zdaňovacom období mimo mesta Levoča a splní podmienky uvedené v § 23 VZN č. 20/2015.

Upozornenie
Žiadosť a príslušné doklady preukazujúce pobyt poplatníka mimo mesto, podáva platiteľ poplatku každoročne na príslušné zdaňovacie obdobie podľa platného VZN. Správca dane upraví poplatkovú povinnosť rozhodnutím.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Oznamovacia povinnosť
do 30 dní odo dňa vznikuzmeny a zániku poplatkovej povinnosti k poplatku poplatník je povinný podať oznámenie k poplatku, v ktorom poplatník uvedie všetky požadované údaje ; v prípade, že poplatník zastupuje aj ostatných členov domácnosti, je povinný uviesť okrem svojich identifikačných údajov aj identifikačné údaje ostatných členov domácnosti.

Sadzba

Sadzba poplatku na celom území mesta Levoča pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť je: 0,1096 eur za osobu a kalendárny deň.

Sadzba poplatku pre poplatníkov s preukázaným množstvovým zberom podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov je: 0,031 eur za liter pri použití všetkých druhov zberných nádob.

V meste Levoča je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je: 0,038 eur/kg bez obsahu škodlivín.

Úhrady

Poplatok za komunálny odpad sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou; v banke v hotovosti na účet mesta; bezhotovostným prevodom na účet mesta IBAN:  SK48 0200 0000 0015 8342 8053, BIC: SUBASKBX .

Pri platbe poplatku je platiteľ povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 59, konštantný symbol a variabilný symbol platby je uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Poplatník  poplatku za komunálny odpad je fyzická osoba, ktorá má v meste Levoča trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť (je vlastníkom bytu, domu, chaty, nebytového priestoru,...).

Poplatková povinnosť  vzniká dňom, ktorým poplatníkovi vznikol trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území mesta alebo dňom nadobudnutia nehnuteľnosť na území mesta alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Zaniká dňom, ktorým poplatníkovi zanikol trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území mesta alebo dňom zániku vlastníctva k nehnuteľnosť na území mesta alebo dňom ukončenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Vyrubenie poplatku - poplatok sa vyrubuje rozhodnutím.

Výpočet poplatku za komunálny odpad - súčin sadzby poplatku za odpady a počtu kalendárnych dní, počas ktorých má alebo bude mať poplatník trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený nehnuteľnosť užívať.

Sankcie v daňovom konaní 

  • za nesplnenie oznamovacej povinnosti - poplatník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá oznámenie k poplatku v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím,
  • sankcia za omeškanie úhrady poplatku - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku; ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované poplatníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje poplatník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS