Samospráva

Rozpočet mesta

  1. Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom v Levoči. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.
  2. Pred schválením sa rozpočet mesta musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v meste, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť (§ 9 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v platnom znení). To isté sa týka záverečného účtu mesta, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
  3. Rozpočet mesta obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä: príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania (nájmu), výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, výnosy z pokút uložených za priestupky, dotácie zo štátneho rozpočtu, výnosy z majetku rozpočtových a príspevkových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou mesta. Výdavkovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta, výdavky na údržbu majetku mesta a investičné výdavky.
  4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže mesto rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.
  5. Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového fondu mesta, alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.
  6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Mestský úrad v Levoči. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu mesta sa riadi osobitnými právnymi predpismi – Zákon o rozpočtových pravidlách.
  7. Mesto môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.
  8. Výsledky hospodárenia mesta, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov mesta obsahuje záverečný účet mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
  9. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor (§ 9 ods. 5 zákona o obecnom zriadení v platnom znení).