Agendy

Návrh na spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pri jednoduchej stavbe – Podnikateľ

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Povinné prílohy

Rovnaké ako pri stavebnom povolení

Správne poplatky

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie

 1. na stavbu rodinného domu                  50 eur
 2. na stavbu bytového domu                 200 eur 

  b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2          25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2              50 eur 

  c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu          35 eur
 2. bytových domov                                                                           100 eur 

  d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                                                                              30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                                                               30 eur
 1. na vodné stavby, napríklad studne,
  vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka                                              30 eur
 2. na spevnené plochy a parkoviská                                                                                         30 eur
 3. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,
  napríklad letné kuchyne, bazény, sklady                                                                            30 eur 

  e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým
  domom
  a ostatným budovám

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami                                                                            50 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                                                             50 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
  malé čistiarne odpadových vôd, jazierko                                                                          50 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská                                                                                       50 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady                                  50 eur 

  f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
  podľa písmen d) a e)                                                                                                             20 eur 

  g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane                                                  100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane                  200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane               400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane           600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane      800 eur
nad 10 000 000 eur                                                  1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva
samostatné stavebné povolenie na stavby                                                                  50 eur

 

Oslobodenie:

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Poznámky:

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Úhrady

Peňažným prevodom na účet  UniCredit Bank Slovakia a.s.  číslo účtu
SK 45  1111 000 000 101 934 5046

Legislatíva

 • Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z. Zákony dotýkajúce sa agendy aj s odkazom na zákon na internete
 • Zákon č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon NRSR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Zb.

Poučenie

 • 39a Zákona č.: 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Rozhodnutie o umiestnení stavby

(4) Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

Zverejňovanie

Ak má rozhodnutie povahu verejnej vyhlášky musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli mesta spôsobom v mieste obvyklým a webovom sídle www.levoca.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Prvostupňové správne konanie, ktoré sa končí rozhodnutím vo veci, zastavením konania alebo uzavretím zmieru.