Agendy

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby (studňa) – Občan

Domová studňa v ktorej je umiestnené elektrické čerpacie zariadenie na čerpanie podzemných vôd je vodná stavba, ktorá potrebuje tak ako iné stavby stavebné povolenie. V tomto prípade vydáva stavebné povolenie špecializovaný stavebný úrad v príslušnom meste/obci. Celý proces povoľovania prebieha v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákonom č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok). V nadväznosti na stavebné povolenie je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd (odber podzemných vôd). Toto povolenie sa vydáva na základe hydrogeologického posudku ešte pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu studňu, alebo súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní. Povolenie na odber podzemných vôd je možné vydať maximálne na 10 rokov. Po tejto lehote si môže vlastník domovej studne požiadať o predĺženie platnosti povolenia, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie si musí stavebník požiadať o povolenie na umiestnenie vodnej stavby o ktorom rozhoduje všeobecný stavebný úrad v príslušnom meste/obci.

Informácie

Žiadateľ

Fyzická osoba, právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Povinné prílohy

pre stavebné povolenie studne:

 • 2 x projektová dokumentácia spracovaná oprávneným projektantom pre vodnú stavbu podľa STN 75 5115.
 • Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta.
 • Vyjadrenie správcov inžinierskych sietí (plyn, el. kábel, tel. kábel, vodovodné potrubie, kanalizačné potrubie…)
 • 1x situačný nákres umiestnenia vodnej stavby a uvedením vzdialenosti od najbližšieho zdroja znečistenia (žumpa, kanalizačné prípojky, chlievy, hnojiská, verejné komunikácie….).
 • Doklad o správnom poplatku: 30 € v zmysle položky 60 písm. d zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
 • 2 x záverečná správa hydrologického prieskumu (technické parametre vrtu (priemer, hĺbka), výdatnosť vodného zdroja).

Správne poplatky

30 eur, stavebné povolenie vodnej stavby - studne

Úhrady

Platbou v hotovosti v klientskom centre Mestského úradu, alebo peňažným prevodom na účet  UniCredit Bank Slovakia a.s. číslo účtu  IBAN  SK 45  1111 000 000 101 934 5046.

Legislatíva

 • zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Poučenie

V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby, je potrebné vydať pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu alebo súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní, ak nejde o existujúcu vodnú stavbu alebo povolenú vodnú stavbu. Povolenie na osobitné užívanie vôd vydáva orgán štátnej vodnej správy fyzickým osobám a právnickým osobám na určitý čas. Orgán štátnej vodnej správy určí účel, rozsah, čas povolenia na osobitné užívanie vôd, povinnosti a podmienky, za ktorých sa vydáva.

Zverejňovanie

Ak má rozhodnutie povahu verejnej vyhlášky musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli mesta spôsobom v mieste obvyklým a webovom sídle www.levoca.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

 1. Preskúmanie podania žiadosti, kontrola príloh, overovanie informácií v dostupných registroch a databázach.
 2. Výzva na doplnenie podania v prípade chýbajúcich podkladov.
 3. Oznámenie o začatí konania s nariadeným miestnym zisťovaním. Zaslanie oznámenia účastníkom konania.
 4. Posúdením na mieste sa zisťuje súlad s podanou žiadosťou. Na miestnom zisťovaní sa uplatňujú námietky a stanoviská účastníkov konania. Z tohto zisťovania sa vyhotoví písomný zápis, ktorý je súčasťou spisu.
 5. V prípade potreby je žiadateľ povinný na vyzvanie konajúceho orgánu predložiť odborný posudok, resp. iné chýbajúce podklady na základe zistenia nových skutočností (stanoviská ďalších dotknutých orgánov).
 6. Vydanie rozhodnutia.
 7. Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia.