Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

7/2023
VZN č. 7/2023 o miestnom poplatku za rozvoj
5/2023
VZN č. 5/2023 o vymedzení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel
4/2023
VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
N/2023
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.6/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
3/2023
VZN č. 3/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
2/2023
VZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča
N/2023
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
N/2023
Návrh VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel
N/2023
Návrh VZN, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné  nariadenia mesta č.  2/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča
N/2023
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
N/2023
Návrh VZN, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné  nariadenia mesta č.  5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
KON/2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 5/2018 z 26. 04. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Levoča. Konsolidované znenie
1/2023
VZN č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča
N/2023
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča
9/2022
VZN č. 9/2022 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
8/2022
VZN č. 8/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
7/2022
VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
N/2022
Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča