Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

1/2023
VZN č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča
N/2023
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča
9/2022
VZN č. 9/2022 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
8/2022
VZN č. 8/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
7/2022
VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6/2022
VZN č. 6/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
N/2022
Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
N/2022
Návrh VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
N/2022
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
N/2022
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
N/2022
Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
N/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta XX/2022 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti mesta Levoča
N/2022
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019, v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020, v znení VZN č. 2/2021 a v znení VZN č. 10/2021 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
N/2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – PaedDr. Ľubomíra Kučková
N/2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
N/2022
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
5/2022
VZN č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
4/2022
VZN č. 4/2022 z 27. 04. 2022 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti mesta Levoča