Agendy

Oznámenie o zmene sídla prevádzky – Podnikateľ

Informácie

Žiadateľ

právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Prevádzkovateľ predloží Oznámenie o zmene sídla prevádzky najneskôr v deň zahájenia predmetnej zmeny s potrebnými prílohami  uvedenými na tlačive mesta, ktoré osvedčujú dodržanie základných podmienok určených všeobecne záväznými predpismi.

Povinné prílohy

uvedené na tlačive mesta

Správne poplatky

žiadne

Poučenie

Všeobecný prevádzkový čas a čas predaja v prevádzkarňach obchodu a služieb sa stanovuje od 6.00 do 02.00 hod.

Prevádzková doba v prevádzkach poskytujúcich služby prechodného ubytovania, v čerpacích staniciach PHM, supermarketoch, hypermarketoch, autobusových a vlakových staniciach je časovo neobmedzená.

Prevádzkovatelia prevádzok otvorených po 22.00 hod. sú povinný zabezpečiť také opatrenia, aby v prevádzke a jej bezprostrednom okolí nedochádzalo k obťažovaniu hlukom, rušeniu nočného kľudu, verejného poriadku, poškodzovaniu životného prostredia, majetku a pod. V prípade, že dôjde k uvedeným skutočnostiam v priamej súvislosti s činnosťou prevádzky, čo bude doložené podpísanými, kontrolovateľnými a opodstatnenými sťažnosťami obyvateľov, zápismi Mestskej polície alebo PZSR, bude prevádzke stanovený prevádzkový čas do 22.00 hod.

Podnikateľ je povinný uviesť čas predaja alebo prevádzkový čas na vchodových dverách prevádzky alebo inom vhodnom a pre spotrebiteľa viditeľnom mieste.

Umiestnenie prenosných reklamných zariadení na chodníku a zeleni pred prevádzkou sa zakazuje.

Podpisovanie

podpisom

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Ak je Oznámenie o zmene sídla prevádzky v súlade s ustanoveniami nariadenia, Mesto zaeviduje prevádzku do registra. Ak Oznámenie o zmene sídla prevádzky nespĺňa ustanovenia nariadenia, pretože podnikateľ nepredložil k ohláseniu požadované doklady, Mesto písomne oznámi podnikateľovi neakceptovanie zmeny a oboznámi podnikateľa s podmienkami nariadenia , ktoré je nevyhnutné splniť.