Agendy

Matričná udalosť – úmrtie – Občan

Anežka Zahurancová

Bc. Viera Jánošová


Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. Do knihy úmrtí sa zapisuje aj rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho. Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.

Informácie

Žiadateľ

osoba, ktorá vybavuje pohreb

Lehoty

Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu.

Povinné prílohy

  • list o prehliadke mŕtveho v dvoch vyhotoveniach
  • občiansky preukaz zomretého (prípadne doklad o štátnom občianstve a poslednom trvalom pobyte)
  • splnomocnenie vybavovateľa pre pohrebnú službu s údajmi o  adrese
  • pri úmrtí maloletého dieťaťa rodný list dieťaťa a občiansky preukaz matky

Správne poplatky

Služba - úkon nepodlieha režimu zákona č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

Poučenie sa nachádza v úvodných informáciách.

Podpisovanie

žiadateľ

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

  • Osobne

Procesy po podaní žiadosti

  • zápis matričnej udalostí - úmrtia do knihy úmrtí
  • vydanie matričného dokladu - úmrtného listu