Agendy

Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť – Občan

Informácie

Žiadateľ

Žiadateľom môže byť vlastník (príp. ním splnomocnená osoba) existujúcej resp. navrhovanej nehnuteľnosti priľahlej k miestnej komunikácii, z ktorej sa navrhuje zriadenie dopravného prístupu

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Do 30 dní

Povinné prílohy

Zjednodušená projektová dokumentácia, ktorá musí obsahovať situáciu (nákres) miesta vjazdu s vyznačením pozdĺžneho a priečneho spádu vjazdu, šírku vjazdu,  popis materiálu  ktorý bude použitý na vybudovanie vjazdu, riešenie odvedenia povrchových vôd z vozovky vjazdu resp. zriadenie rúrového priepustu pod vjazdom

Doklad o uhradení správneho poplatku

Správne poplatky

Za vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu sa platí správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položky č. 85 písm. c) sadzobníka.

Sadzba

Položka 85
c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 30 eur

Úhrady

Podľa § 7 ods. 4 zákona o správnych poplatkoch:
(4) Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa podľa osobitného predpisu. 6ab) Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu 7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) môžu sa platiť platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa systému.

Legislatíva

  • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p. - § 3b

Poučenie

  • 3b

Pripájanie pozemných komunikácií

(1) O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán.

(2) Je zakázané zriaďovať vjazdy a výjazdy z diaľnic na susedné nehnuteľnosti alebo pripájať na diaľnice účelové komunikácie s výnimkou účelových komunikácií, ktorými sú na diaľnice pripojené objekty a zariadenia pre správu a údržbu diaľnic alebo objekty a zariadenia umiestnené na odpočívadlách.

(3) Ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku 1 súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu, 2aa) ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným stanoviskom. 2ab) Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 1)

(4) Cestný správny orgán pri povolení podľa odseku 1 rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f) Ak ide o diaľnice a rýchlostné cesty, rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f)

Podpisovanie

vlastnoručne žiadateľ, ZEP

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS