Agendy

Vydávanie ďalších úradných výpisov z knihy narodení – rodný list a z knihy manželstiev – sobášny list bez koncovky -ová – Občan

Anežka Zahurancová

Bc. Viera Jánošová


V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí záznam. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike sa vyhotovia s takýmto tvarom priezviska. Písomná žiadosť podľa prvej vety sa založí do zbierky listín.

Písomnú žiadosť môžu podať, ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.

Informácie

Žiadateľ

osoba, ktorej sa zápis v matričnej evidencii týka, člen rodiny, splnomocnený zástupca; orgány verejnej moci

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

  • osobne – na počkanie
  • poštou najneskôr do 30 dní – v režime „do vlastných rúk“; je prípustné využiť inštitút plnomocenstva s úradne osvedčených podpisom

Povinné prílohy

predloženie občianskeho preukazu

Správne poplatky

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí vyberá správny poplatok vo výške 5 eur.

Pri žiadosti podanej prostredníctvom Centrálneho informačného systému matrík – Elektronických služieb Ministerstva vnútra sa správny poplatok znižuje o 50 %.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

Poučenie sa nachádza v úvodných informáciách.

Podpisovanie

žiadateľ

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou

Procesy po podaní žiadosti

  1. vydanie matričného dokladu
  2. záznam v relevantných evidenciách vedených mestom o vykonanom úkone