Agendy

Daň za užívanie verejného priestranstva – Občan

Mesto Levoča zaviedlo daň za užívanie verejného priestranstva všeobecne záväzným nariadením.

1) Verejným priestranstvom v meste Levoča na účely tohto nariadenia sa považujú všetky verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré sú v katastri nehnuteľnosti na Správe katastra v Levoči vedené ako druh pozemku ostatná plocha s kódom  13 a 14: mestské komunikácie, ulice, námestia, chodníky, parkoviská, podjazdy, mosty, priechody, verejné schody, verejné  parky, nezastavané územia – pozemky, nábrežie vodného toku, autobusové stanovište, trhoviská, športové a rekreačné priestory slúžiace verejnému užívaniu. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona.

2)  Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:
a/   umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia
b/   umiestnenie stavebného zariadenia (napr. aj dočasné umiestnenie stojanu na bicykle a pod.)
c/   umiestnenie  skládky stavebného materiálu alebo palivového dreva na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je najbližší  k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky; umiestnenie skládky odpadu
d/  trvalé užívanie verejného priestranstva (vyhradené miesto)
e/   umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
f/   kultúrne a športové akcie, verejné vystúpenie so vstupným na verejnom priestranstve
i/    prekopávky
j/    promo akcie, predvolebná kampaň, vystavenie tovaru
k/   prenosné reklamné zariadenia.

3)  Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia – dočasné predajné zariadenia umiestnené na určenom trhovom mieste (trhovisko, tržnica) je v správe oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta Vedúci oddelenia:

Mgr. Anna Babicová – vedúca oddelenia
Tel.: 053/451 2436 kl. 124
E-mail: anna.babicova@levoca.sk
Kancelária č. 17, 1. poschodie

O povolení vyhradeného mieste na trvalé užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla rozhoduje oddelenie investičnej činnosti, ÚP a ŽP, SÚ

Vedúci oddelenia:
Ing. Lenka Petrášová – poverená zastupovaním
Telefón: + 421-53-451 2436 kl. 125
email: lenka.petrasova@levoca.sk
Kancelária č. 9, 2. poschodie

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Sadzba

1) Sadzba dane za osobitné užívanie verejného priestranstva  je určená v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva  a každý aj začatý deň:

1.1. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajné zariadenia:

a/ dočasné predajné zariadenia umiestnené na určenom trhovom mieste (trhovisko, tržnica)
3,50 eur/m2/deň

b/ dočasné predajné zariadenia umiestnené mimo trhoviska, tržnice na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb (cukrová vata, popcorn, ľadová drť, langoše a pod.)
5,00 eur/m2/deň

c/ posedenie na verejnom priestranstve (ďalej len „terasa“)

v mesiacoch apríl až október
0,15 eur/m2/deň

v mesiacoch november až marec (platí len pre terasy mimo pamiatkovej rezervácie Levoča)
0,08 eur/m2/deň

Terasa umiestnená v historickom centre mesta Levoča musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • umiestnenie  terasy nesmie rušiť siluetu, panorámu a architektonické dominanty námestia,
 • terasu je možné umiestniť pred objektom alebo pri objekte tak, aby bola zachovaná priechodná šírka chodníka pre peších v šírke minimálne 1,5 m, okrem východnej strany Námestia Majstra Pavla, kde je možné terasu umiestniť len v zelenom pásme,
 • je nutné zachovať voľné prístupy k hlavným vchodom do objektov, k prejazdom a priechodom objektov,
 • nie je prípustné prepájať plochu terasy s fasádou objektu ponad profil chodníka roletou či strechou,
 • s ohľadom na konštrukčné možnosti je potrebné minimalizovať výšku pódií alebo zelené pásmo dočasne vydláždiť dlažbou na to určenou,
 • konštrukcia terasy musí byť vyhotovená z dreva alebo skombinovaním materiálov drevo a kov (s vylúčením JÁKL-ového profilu). Použitie historizujúcich, romantizujúcich alebo rustikálnych prvkov je neprípustné,
 • na prekrytie terasy uprednostniť estetické samostatné slnečníky. Prípustné je aj prekrytie terasy atypickou konštrukciou s textilným materiálom striešky, resp. s imitáciou textilu (režného plátna) alebo iným vhodným materiálom. Farba textílií, resp. slnečníka mala by byť v svetlých prírodných pastelových odtieňoch,
 • vylúčené sú veľkoplošné reklamy na prekrytí a bočnom ohraničení terasy. Maximálna veľkosť označenia prevádzky, resp. reklamy je 80 ch x 15 cm (nápis), 25 x 25 cm (log), pričom celkový počet reklám je potrebné minimalizovať tak, aby reklamy tvorili max. 5% pôdorysnej plochy terasy,
 • k terase nie je možné viesť prípojku vody po chodníku alebo ceste, alebo prípojku elektrickej energie vzdušným či pozemným káblom, vylúčené sú technické zariadenia – chladiace boxy, výčapné pulty a pod.,
 • neprípustné je použitie plastového záhradného nábytku. Nábytok z dreva, kovu, ratanu alebo z kombinácie týchto materiálov je povolený,
 • pri montáži, premiestňovaní, prevádzkovaní a demontáži terasy je zakázané akýmkoľvek spôsobom narušiť celistvosť dlažby chodníka,
 • umiestnenie terasy nesmie prekrývať dopravné značky.

1.2. umiestnenie

 1. a) stavebného zariadenia (lešenia, výťah na materiál a pod.): 0,10 eur/m2/deň
 2. b) skládky odpadu: 0,50 eur/m2/deň
 3. c) dočasné umiestnenie skládky stavebného materiálu alebo palivového dreva na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je najbližší  k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky: 0,20 eur/m2/deň

1.3. trvalé užívanie verejného priestranstva (vyhradené miesto): - vyhradené miesto na trvalé užívanie verejného priestranstva pre osobné auto, obytný príves - mimo Námestia Majstra Pavla 0,0457 eur/m2 /deň 0,0457 eur/m2 /deň x 365 dní x 15 m2 = 250,00 eur/rok

1.3.1 O vyhradené miesto mimo parkovísk s plateným státím (Námestie Majstra Pavla) osôb ŤZP požiada žiadateľ (osoba ŤZP alebo zákonný zástupca) písomnou formou na tlačive zverejnenom na webovom sídle Mesta Levoča (www.levoca.sk). Vyhradené miesto môže byť pridelené osobe ŤZP, ktorá:

 1. a) má trvalý pobyt na ulici, kde má byť vyhradené miesto,
 2. b) je podľa posudku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPPSVaR“) odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 3. c) má podľa posudku ÚPSVaR v oblasti mobility obmedzenú alebo zníženú schopnosť pohybu,
 4. d) je odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky motorového vozidla,
 5. e) je držiteľom osvedčenia o evidencií motorového vozidla, prípadne žije v spoločnej domácnosti s držiteľom osvedčenia o evidencii.

1.3.2 K žiadosti je potrebné doložiť:

 1. a) fotokópiu preukazu osoby ŤZP (obojstranne),
 2. b) fotokópiu komplexného posudku ÚPSVaR,
 3. c) fotokópiu parkovacieho preukazu vydaného ÚPSVaR (obojstranne),
 4. d) fotokópiu osvedčenia o evidencií motorového vozidla,
 5. e) situačný náčrt návrhu umiestnenia vyhradeného miesta.

1.3.3 Mesto Levoča si vyhradzuje právo na určenie vyhradeného miesta. Mesto Levoča si vyhradzuje právo nepovoliť vyhradené miesto hlavne ak:

 1. a) to už neumožňuje dopravná situácia,
 2. b) je na parkovisku pred bytovým domom menej ako 10 parkovacích miest,
 3. c) vyhradením parkovacieho miesta môže dôjsť k narušeniu plynulosti cestnej premávky, d) o tom rozhodne príslušný cestný správny orgán.

1.3.4 Mesto Levoča má právo zrušiť vyhradené miesto, ak si to vyžaduje verejný záujem. O zrušení bude Žiadateľ vopred informovaný.

1.3.5 Dopravné značenie zrealizuje žiadateľ na vlastné náklady. Dopravné značky musia svojím vyhotovením zodpovedať STN 01 80 20 a vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.3.6 V prípade zmeny komplexného posudku, zmeny trvalého bydliska alebo úmrtia, je nutné danú skutočnosť nahlásiť na MsÚ Levoča, oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad do 10 dní.

- vyhradené miesto na trvalé užívanie verejného priestranstva pre osobné auto, obytný príves na Námestí Majstra Pavla (centrum mesta) sa neposkytuje
- vraky motorových vozidiel a vozidlá bez EČV (bez povolenia):
- osobné auto: 0,20 eur/m2/deň
- nákladné auto, autobus, vlečka, traktor, obytný príves: 0,30 eur/m2/deň

1.4.  umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií: 0,40 eur/m2/deň

 • kultúrne a športové akcie, verejné vystúpenie so vstupným na verejnom priestranstve: 0,30 eur/m2/deň

1.6.  prekopávky verejného priestranstva: 0,50 eur/m2/deň

 1.7. promo akcie, predvolebná kampaň, vystavenie tovaru: 5,00 eur/m2/deň

1.8.  prenosné reklamné zariadenie (napr. tabule, pútače, plocha sa vypočíta od miesta  uchytenia reklamného zariadenia): 10,00 eur/m2/deň

Úhrady

Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou; v banke v hotovosti na účet mesta; bezhotovostným prevodom na účet mesta IBAN   SK45 1111 0000 0010 1934 5046.

Pri platbe dane je daňovník povinný uviesť variabilný symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva