Agendy

Žiadosť na použitie erbu mesta Levoča – Podnikateľ

Použitie erbu Mesta Levoča je možné na základe žiadosti a po vzájomnej dohode a odsúhlasení oddelením cestovného ruchu a rozvoja mesta, e-mail:  mesto@levoca.sk

Erb Mesta Levoča je symbolom Mesta Levoča v zmysle §1b Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a §33 Štatútu Mesta Levoča.
Právo použiť a používať erb Mesta Levoča je viazané na súhlas mesta.
Erb mesta je možné používať výhradne na propagačné účely nekomerčného charakteru.
Erb môže byť použitý na predmety a aktivity, ktoré žiadnym spôsobom nedehonestujú Mesto Levoča.
Použitie erbu je bezodplatné.

Žiadosť musí obsahovať:
–       identifikačné údaje žiadateľa
–       spôsob použitia erbu
–       obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu
–       úplný grafický návrh použitia erbu

Informácie

Žiadateľ

Právnická osoba
Fyzická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Mesto Levoča:
V zmysle §49 Zákona č. 71/1967 o správnom konaní

Povinné prílohy

Grafický návrh použitia erbu
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Legislatíva

Podpisovanie

Žiadateľ podpisuje:
-        Žiadosť o udelenie súhlasu na používanie erbu Mesta Levoča
-        Súhlas so spracovaním osobných údajov

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Mesto Levoča na základe predloženej žiadosti vydá súhlasné stanovisko a elektronicky doručí grafickú podobu erbu Mesta Levoča.