Agendy

Žiadosť o výrub drevín – Občan

Informácie

Žiadateľ

Majiteľ pozemku na ktorom drevina rastie, alebo iná osoba s právom k tomuto pozemku  (splnomocnenie, zmluvný vzťah a pod.). Žiadateľ so súhlasom vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Orgán ochrany prírody vydá rozhodnutie do 30 dní, v zložitých prípadoch do 60 dní odo dňa začatia konania; v prípade rozhodnutia podľa § 44 ods. 2 do 90 dní odo dňa začatia konania. Vedúci orgánu ochrany prírody môže túto lehotu v zložitých prípadoch pred jej uplynutím primerane predĺžiť, najviac však o štyri mesiace. Ak dôvodom na predĺženie lehoty je potreba vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny alebo rozmnožovacieho cyklu, najviac na jeden rok. Ak orgán ochrany prírody nemôže rozhodnúť do 60 dní a v prípade rozhodnutia podľa § 44 ods. 2 do 90 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov písomne upovedomiť

Povinné prílohy

 • kópia katastrálnej mapy s vyznačením miesta rastu dreviny
 • preukázanie vlastníckeho vzťahu k pozemku
 • doklad o úhrade správneho poplatku
 • v prípade ak drevina rastie v pamiatkovej rezervácii alebo v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie je vlastník pozemku, na ktorom drevina rastie povinný požiadať Krajský pamiatkový úrad Prešov o vydanie rozhodnutia, resp. stanoviska na plánovaný zámer zásahu do porastovej štruktúry systému zelene v zastavanom území mesta.

Správne poplatky

10 eur

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
 2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených časti prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.
 4. Štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
 5. b)
 6. Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
 7. Diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
 8. Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu, Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

Sadzba

V prípade, že nie je možné uložiť náhradnú výsadbu (napr. pre nedostatok miesta) ukladá sa tzv. finančná náhrada za vyrúbané dreviny

Úhrady

Správny poplatok je možné uhradiť priamo v klientskom centre Mestského úradu (v hotovosti alebo kartou), alebo cez bankové spojenie na účet mesta Levoča v banke UniCredit Bank Slovakia a. s. pobočka Levoča, SK451 111 000 000 101 934 5046

Legislatíva

 • Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 • Vyhláška MŽP SR 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Poučenie

Orgán ochrany prírody (Mesto Levoča) uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny okrem podmienok výrubu aj povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady žiadateľa, uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy (domáce druhy, vzniknuté na mieste svojho terajšieho výskytu a dlhodobo sa uplatňujúce v drevinovej skladbe záujmovej oblasti).

Zverejňovanie

Na uvedenú agendu a úkon povoľovania výrubu drevín sa vzťahuje povinné zverejňovanie v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Zverejňovanie je na elektronickej tabuli mesta

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

 1. Preskúmanie podania žiadosti, kontrola príloh, overovanie informácií v dostupných registroch a databázach.
 2. Zverejnenie na elektronickej tabuli mesta.
 3. Výzva na doplnenie podania v prípade chýbajúcich podkladov.
 4. Oznámenie o začatí konania s nariadeným miestnym zisťovaním. Zaslanie oznámenia účastníkom konania.
 5. Zisťovanie na mieste kde drevina rastie. Posúdením na mieste sa zisťuje súlad s podanou žiadosťou, druh navrhovanej dreviny na výrub, zdravotný stav dreviny, opodstatnenosť výrubu a ďalšie okolnosti súvisiace s plánovaným výrubom dreviny. Posudzuje sa miesto kde drevina rastie, jej význam na okolie, určuje sa spoločenská hodnota dreviny a stanovuje sa náhradná výsadba. Na miestnom zisťovaní sa uplatňujú námietky a stanoviská účastníkov konania. Z tohto zisťovania sa vyhotoví písomný zápis, ktorý je súčasťou spisu.
 6. V prípade potreby je žiadateľ povinný na vyzvanie konajúceho orgánu predložiť odborný posudok, resp. iné chýbajúce podklady na základe zistenia nových skutočností (napr. dendrologický posudok, stanovisko Krajského pamiatkového úradu, a pod.).
 7. Vydanie rozhodnutia na povolenie výrubu dreviny.
 8. Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia.
 9. Realizácia náhradnej výsadby a jej deklarovanie žiadateľom na konajúci správny orgán