Samospráva

Mestské zastupiteľstvo

 1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.
 2. Spôsob volieb do mestského zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.
 3. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestskézastupiteľstvo v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
 4. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvolenéhomestského zastupiteľstva na štyri roky.
 5. Nezlučiteľnosť funkcie poslanca MZ určuje zákon o obecnom zriadení a zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára.

Úlohy mestského zastupiteľstva

 1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa zákona o obecnom zriadení.
 2. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

  a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

  b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods.1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,

  c) schvaľovať územný plán mesta, alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,

  d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

  e) určovať náležitosti miestnej dane, alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úverov, alebo pôžičky,

  f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať

  zhromaždenie obyvateľov obce,

  f) uznášať sa na nariadeniach mesta,

  g) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstva mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1) zákona o obecnom zriadení,

  h) určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie ,

  i) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

  j) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov;

  k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, a na návrh primátora mesta vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,

  l) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

  m) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,

  n) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,

  o) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta,

  p) rozhodovať o zmluvných prevodoch vlastníctva nehnuteľného majetku,

  r) rozhodovať o zmluvných prevodoch vlastníctva hnuteľného majetku nad reprodukčnú obstarávaciu hodnotu 3000 eur,

  s) rozhodovať o nakladaní s majetkovými právami nad 3000 eur,

  t) rozhodovať o použití finančných prostriedkov mesta z Fondu rezerv alebo z úspor vo výdavkovej časti rozpočtu.

  u) rozhodovať o vyradení majetku mesta jednotlivo v zostatkovej hodnote nad 3000 eur,

  v) rozhodovať o prenájme hnuteľných vecí jednotlivo v zostatkovej hodnote nad 3000 eur,

  z) rozhodovať o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Levoča alebo ktoré pôsobia,

  vykonávajú činnosť na území mesta Levoča, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Levoča. Bližšie podmienky poskytovania dotácie upraví nariadenie mesta.

  x) rozhoduje o zriadení výborov v miestnych častiach s vlastným spravidla katastrálnym územím.

 3. Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života mesta, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v meste.
 4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy stanoví Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.
 5. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum. Náležitosti miestneho referenda určuje zákon o obecnom zriadení a § 24 tohto Štatútu.
 6. Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti (§ 25 tohto Štatútu)

Komisie mestského zastupiteľstva

  1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie, ako stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších obyvateľov zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov v počte min. 3 a max.7.
  3. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec mestského zastupiteľstva – a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
  4. Predseda komisie najmä:
   • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a vedie ich,
   • zostavuje plán činnosti komisie,
   • pripravuje program zasadnutia komisie,
   • zodpovedá za vyhotovenie zápisnice, stanovísk komisie a podpisuje zápisnicu,
   • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva.Mesto Levoča má vytvorené tieto stále komisie:
   • finančnú,
   • bytovú a dislokačnú,
   • mestského majetku
   • verejného poriadku a dopravy,
   • pre šport a mládež,
   • pre školstvo a vzdelávanie
   • pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie,
   • zdravotnú a sociálnu,
   • pre kultúru a cestovný ruch,
   • pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.
   • pre riešenie problematiky skupín obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného prostredia
   • Rada pre televízne vysielanie v meste Levoča

5. Komisie na úseku pre ktorý boli zriadené najmä:

   • v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestskými orgánmi k najdôležitejším otázkam života mesta a k dôležitým mestským investičným zámerom,
   • v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
   • vyjadrujú sa k navrhovaným nariadeniam mesta,
   • v rámci rozsahu svojej činnosti prerokúvajú a vyjadrujú sa k návrhu rozpočtu mesta,
   • v rámci kontrolnej funkcie kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, petície, oznámenia a podnety príp. pripomienky obyvateľov mesta.

6. Komisie sa schádzajú podľa potreby najmenej však jedenkrát za tri mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

7. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

8. Odborným garantom pri výkone činnosti komisií je vedúci príslušného oddelenia MsÚ, prípadne ďalší zamestnanec mesta.

Mestská rada

 1. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
 2. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
 3. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
 4. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej jedenkrát za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor mesta alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor mesta.
 5. Mestská rada najmä:a) prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení a samostatných útvarov mestského úradu,b) podieľa sa na príprave rozpočtu mesta,c) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi,

  d) spolupracuje pri príprave zasadnutí mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy na prijatie uznesenia,

  e) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému

  zastupiteľstvu a primátorovi,

  f) spolupracuje s komisiami mestského zastupiteľstva a prerokúva a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,

  g) prerokúva uznesenie mestského zastupiteľstva, pred pozastavením jeho výkonu primátorom mesta z dôvodu, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné,

 6. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.
 7. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

 

Prílohy na stiahnutie