Agendy

Doručovanie písomného vyhlásenia o zákaze poskytovania údajov o mieste pobytu obyvateľa – Občan

Podľa ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov o mieste svojho pobyty na žiadosť právnických osôb a fyzických osôb. Vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky. Ohlasovňa o zákaze poskytovania údajov vyrozumie okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktorý zabezpečí zaznamenanie tohto zákazu do registra.

Informácie

Žiadateľ

obyvateľ Slovenskej republiky - obyvateľ mesta Levoča

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Lehoty na podanie ani vybavenie nie sú ustanovené ani určené. Vybavuje sa bez zbytočného odkladu podľa poradia doručenia podania - písomného vyhlásenia mestu Levoča - ohlasovni.

Povinné prílohy

Nevyžadujú sa žiadne prílohy, pri osobnom kontakte preukázanie sa občianskym preukazom.

Správne poplatky

Služba - úkon nepodlieha režimu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Sadzba

nevzťahuje sa

Úhrady

nevzťahuje sa

Legislatíva

Poučenie

Poučenie je uvedené v úvodných informáciách.

Podpisovanie

žiadateľ

Zverejňovanie

nevzťahuje sa

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou

Procesy po podaní žiadosti

  1. záznam v evidencii obyvateľov vedenej mestom Levoča
  2. informovanie Policajného zboru
  3. záznam do registra obyvateľov Slovenskej republiky