Organizácie

Technické služby mesta Levoča

Technické služby mesta Levoča, príspevková organizácia mesta bola zriadená 1.7.1996. Prednetom jej činnosti je:

 • Oprava a údržba mestských komunikácií a verejných priestranstiev
  • živičné opravy výtlkov a prekopávok
  • živičné opravy chodníkov
  • oprava a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia
  • bežná údržba mostných objektov
  • oprava a údržba dažďových kanálových vpustí
  • zimná údržba ciest, oprava a údržba zariadení drobnej architektúry – lavičky, detské ihriská
 • Oprava a údržba verejného osvetlenia
 • Oprava a údržba trás verejného osvetlenia
 • Údržba verejnej zelene
  • pestovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov na výsadbu v meste
  • údržba zelene v meste
  • obnova a údržba príslušenstva a doplnkov verejnej zelene
  • údržba prenosnej zelene
 • Čistenie mesta
  • ručné a strojné čistenie mestských komunikácií, chodníkov a priestranstiev
 • Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
  • pravidelný zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za účelom jeho zneškodnenia skládkovaním z územia mesta Levoča a okolitých obcí
  • prevádzkovanie zberného dvora na zber separovaných zložiek komunálneho odpadu kategórie ostatný odpad a kategórie nebezpečný odpad
  • pravidelný zber a odvoz separovaných zložiek komunálneho odpadu do prevádzky zberný dvor z územia mesta Levoča a okolitých obcí
  • zhromažďovanie, triedenie, lisovanie a skladovanie separovaných zložiek komunálneho odpadu pred jeho ďalším zhodnotením, prípadne zneškodnením cestou zmluvných odberateľov
 • Správa a údržba majetku zriaďovateľa súvisiaceho s činnosťou príspevkovej organizácie
 • Údržba zariadení lesoparkov
 • Oprava a údržba ostatného majetku vo vlastníctve zriaďovateľa
 • Ostatné služby
  • prevádzka vežových hodín
  • výzdoba mesta pri príležitosti sviatkov osláv
  • cintorínske služby
  • činnosť mestských kotolní na základe zmluvy o prevádzke a obsluhe
 • Realizácia organizovanej i neorganizovanej individuálnej a skupinovej činnosti s súvisiacej s telesnou výchovou, športovou, turistickou a pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov
 • Podpora vzniku a činnosti športových oddielov a klubov, občianskych združení so zameraním na športovú činnosť občanov, detí a mládeže ako aj telesne postihnutých občanov, organizácia športových súťaží pre občanov a mládež v oblasti komunálneho športu, vytváranie čo najlepších podmienok pre športovcov a športové kluby a oddiely na území mesta
 • Správa, prevádzka, údržba, oprava a prenájom športovýh a ostatných objektov a zariadení, ktoré využíva na svoju činnosť

Viac informácií nájdete tu

 

Oznamy organizácie

Prílohy na stiahnutie

Galéria