Kancelária primátora

Právny útvar

Právny útvar:

Tel.: 053/451 4001 kl. 114

E-mail: pravne@levoca.sk

Právna agenda

Kancelária č. 24, 1. poschodie

 

Útvar plní najmä tieto úlohy:

 1. Vedenie a riešenie právnej agendy mesta v riešení občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych záležitostiach mesta.
 2. Spolupracuje pri vypracovaní návrhov podaní, zmlúv a iných právnych aktov súvisiacich s výkonom samosprávnych činnosti mesta.
 3. Spolupracuje a predkladá pripomienky k vypracovaniu potrebných dokumentov o nárokoch a sťažnostiach.
 4. Samostatne vykonáva štúdie a analýzy právnej agendy.
 5. Po dohode s priamym nadriadeným zabezpečuje konzultácie a odborné vyjadrenia od právnych expertov.
 6. Zastupuje zamestnávateľa v právnych konaniach, súdnych sporoch a pod.
 7. Posudzuje návrhy všeobecne záväzných nariadení z hľadiska ich súladu s ústavou a platnými zákonmi.
 8. Spolupracuje pri posudzovaní vnútroorganizačných predpisov orgánov mesta a vnútorných predpisov mestského úradu z právneho hľadiska.
 9. Poskytuje poradenské služby vo výklade právnych predpisov vo vnútri zamestnávateľského subjektu. Informuje o novelizáciách zákonov a iných právnych predpisov v súvislosti so zabezpečením úloh miestnej samosprávy.
 10. Poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť pre zamestnancov odd. MsÚ v súvislosti s výkonom ich pracovnej činnosti.
 11. Vyhodnocuje a pripomienkuje zmluvy mesta s inými právnickými a fyzickými osobami.
 12. Navrhuje opatrenia, odporúčania a riešenia v súvislosti so zmenami právnych predpisov.
 13. Zvoláva a vedie konzultačné porady k právnym problémom v rámci MsÚ, spolupracuje na výmene informácií s inými právnymi odbormi miestnych samospráv.
 14. Zabezpečuje prvotné šetrenie a prípravu podkladov pri zistení porušenia zákona v rámci MsÚ.
 15. Spolupracuje s príslušnými oddeleniami MsÚ pri vypracovaní návrhov podaní, zmlúv a iných právnych aktov súvisiacich s prenesením výkonu pôsobností štátnej správy na obce.
 16. Spolupracuje s príslušnými oddeleniami MsÚ pri zabezpečovaní činnosti v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 17. Poskytuje poradenskú činnosť a konzultačnú činnosť pre rozpočtové organizácie mesta (školy a školské zariadenia).
 18. Vypracováva bezpečnostný projekt na zabezpečenie ochrany osobných údajov a dbá na jeho dodržiavanie zamestnancami MsÚ v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z.
 19. Spolupracuje s komisiou pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.
 20. Spolupracuje aj s ostatnými komisiami MZ podľa potreby pri riešení samosprávnych úloh mesta.