O meste

Symboly mesta

Mesto má právo na vlastné symboly a je povinné ich používať pri výkone samosprávy.

Mestské symboly sú:

 • erb mesta Levoča,
 • vlajka mesta Levoča,
 • pečať mesta Levoča.

Erb Mesta

Erb mesta tvorí v červenom štíte na zelenom trojvŕší strieborný dvojramenný kríž, držaný z oboch strán striebornými privrátenými zlatokorunovanými levmi v zlatej zbroji. Súčasná kompozícia mestského erbu je známa od 15. stor. a bola potvrdená erbovou listinou z 12. augusta 1550.Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas (povolenie) primátora. Súhlas primátora sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

 

Žiadosť musí obsahovať:

 • úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
 • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
 • potvrdenie o zaplatení poplatku.

Mesto Levoča označuje erbom mesta :

 • budovu, ktorá je sídlom orgánov mesta – mestského zastupiteľstva a primátora mesta
 • zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva
 • úradnú miestnosť primátora mesta.

Erb mesta sa používa :

 • na pečatidle mesta,
 • na insígniách primátora,
 • na listinách o udelení čestného občianstva mesta Levoča, ceny mesta Levoča a uznaniach mesta Levoča,
 • na budovách, kde má sídlo Mestský úrad v Levoči,
 • v rokovacích miestnostiach orgánov mesta,
 • na preukazoch poslancov mesta ako aj zamestnancov mesta,
 • na rovnošatách zamestnancov mestskej polície a mestského hasičského zboru,
 • na označenie vozidiel mesta, mestskej polície a mestského hasičského zboru.

Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov. Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia, alebo rozhodnutia orgánov mesta, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti, alebo oprávnenie. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb mesta nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne primátor. Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť výzvu na odstránenie neoprávnene, alebo nesprávne použitého erbu. Podrobnejšiu úpravu používania erbu mesta Levoča, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu určuje VZN mesta.

Vlajka mesta Levoče

Vlajka mesta pozostáva z šachovnicovo bielo-červených pruhov.

Mesto Levoča označuje vlajkou mesta:

 • budovu, ktorá je sídlom orgánov mesta – mestského zastupiteľstva a primátora mesta
 • zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva
 • úradnú miestnosť primátora mesta.

Vlajku mesta používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. Vlajka mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a mestská vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo. Vlajka mesta sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

 • vlajka sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
 • na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.,

Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

Mesto určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania vlajky mesta Levoča.

Pečať mesta Levoča

Pečať mesta tvorí erb mesta s kruhopisom: “ MESTO LEVOČA „. Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod. Pečať uchováva primátor mesta.