Úradné sekcie

Oddelenie školstva, sociálnych vecí, zdravotníctvo a školský úrad

Oddelenie je umiestnené na 2. poschodí budovy MsÚ v kanceláriách č. 3 a 4, v stredisku služieb škole na prízemí, v detských jasliach a jedálni pre dôchodcov,

Oddelenie plní najmä tieto úlohy:

Š k o l s t v o

 1. Vypracováva metodiku účtovníctva a rozpočtu pre školy a školské zariadenia v meste.
 2. Vykonáva činnosti na úseku účtovníctva z rozpočtu školstva v súčinnosti s finančným oddelením.
 3. Zodpovedá za spracovanie podkladov k rozpočtu mesta, sledovanie, kontrolu a vyhodnocovanie plnenia rozpočtu, návrh zmien a rozpočtových opatrení.
 4. Zodpovedá zaspracovanie návrhov zmlúv a pripomienkovanie návrhov zmlúv týkajúcich sa činnosti oddelenia a zodpovedá za vedenie evidencie zmlúv týkajúcich sa oddelenia a ich priebežné vyhodnocovanie.
 5. Spracováva podklady a vydáva rozhodnutia
  * pri zriaďovaní a zrušovaní základných škôl a školských zariadení,
  * pre zabezpečovanie správy škôl a školských zariadení pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu,
  * pri zabezpečovaní prenosu rozhodnutí orgánov mesta vo vzťahu k školám a školským zariadeniam,
  * pri zabezpečovaní podmienok na plnenie povinnej školskej dochádzky,
  * pri výkone štátnej správy v prvom stupni vo veciach neplnenia povinnej školskej dochádzky,
  * pre plán a rozpočet v oblasti investícii,
  * pre zabezpečovanie školského stravovania,
  * pri výkone štátnej správy v druhom stupni vo veciach zákl. škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v ktorých rozhodol riaditeľ v prvom stupni,
  * pre informácie orgánom štátnej správy a verejnosti v oblasti výchovy a vzdelávania,
  * k ustanoveniu školskej samosprávy v pôsobnosti mesta,
  * pre rokovanie so školskou samosprávou a riaditeľmi škôl a školských zariadení o koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení, rozpočte a materiálno-technických podmienkach na činnosť, personálne a sociálne podmienky zamestnancov škôl a ŠZ, výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu, o požiadavkách mesta na skvalitnenie starostlivosti o žiakov a služieb poskytovaných v škole a v ŠZ,
  * pre rokovanie Mestskej školskej rady,
  * pre aktivizáciu kontroly hospodárenia školy a ŠZ s finančnými a materiálnymi prostriedkami a kontroly účelnosti hospodárenia s majetkom mesta v správe školy a ŠZ,
  * pre vybavovanie sťažností , podnetov a petícii občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení,* pre rokovanie komisie pri MZ pre školstvo.
 6. Spracováva podklady a vydáva rozhodnutia:
  * pre vykonávanie štátnej správy na úseku telesnej kultúry,
  * pri výbere a príprave športových talentov,
  * pri organizovaní športových podujatí miestneho významu,
  * pre rokovanie komisie pre mládež a šport.

Sociálne veci

 1. Zodpovedá za vydávanie rozhodnutí:
  * pre poskytovanie opatrovateľskej služby,
  * pre stanovenie výšky úhrady za opatrovateľskú službu,
  * pri odňatí sociálnej služby, zastavení poskytovania sociálnej služby, pri znížení alebo zvýšení úhrady,
  * pri poskytnutí sociálnej služby bez úhrady,
  * pri organizovaní spoločného stravovania.
 2. Zodpovedá za spracovanie podkladov:
  * pre poskytovanie prepravnej služby a úhrady za službu,
  * pri zriaďovaní zariadení sociálnych služieb,
  * pri jednorázovej dávke sociálnej pomoci,
  * pri poskytovaní sociálnej pôžičky,
  * pri realizácii pomoci maloletým pri ohrození ich riadnej výchovy,
  * pre poskytovanie výchovnej starostlivosti rodinám, v ktorých je vážne narušená alebo ohrozená výchova dieťaťa,
  * pre oznamovanie skutočností vo veciach výchovy a výživy maloletých pre potreby súdu
  * pre zabezpečovanie prevádzky detských jasiel,
  * pre zabezpečovanie prevádzky zariadenia opatrovateľskej služby,
  * pre zabezpečovanie prevádzky jedálne pre dôchodcov,
  * pre zabezpečovanie prevádzky Komunitného sociálneho pracoviska,
  * pre zabezpečenie prevádzky strediska osobnej hygieny,
  * pre rokovanie sociálnej a zdravotnej komisie,
  * na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenia a odstraňovanie negatívnych vplyvov ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny, vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby,
  * na spoluprácu pri výkone výchovných opatrení uložených súdom, alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  * pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa s pobytom na území mesta.

Stredisko služieb škole

 1. Výkon technických činnosti pri zabezpečovaní prevádzky škôl a školských zariadení:
  * posudzovanie stavu a servis materiálnych didaktických prostriedkov.
  * údržba a servis vodoinštalácie a ústredného kúrenia.
  * zámočnícke a zváračských práce, stolárske práce, maliarske a natieračské práce, murárske práce.

Školský úrad

 1. vykonáva štátnu správu vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,
 2. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii štátnej školskej inšpekcie,
 3. vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä pre príslušný školský rok, ktoré nesmú byť v rozpore s POP MŠ SR,
 4. poskytuje odbornú a poradenskú činnosti školám a školským zariadeniam,
 5. zabezpečuje činnosti súvisiace s komplexnou starostlivosťou o nadané a talentované deti, taktiež zo sociálne znevýhodneného prostredia (súťaže, olympiády).
 6. zabezpečuje spoluprácu s Okresný úrad – odbor školstva v Prešove, MPC, ŠŠI, poradenskými zariadeniami, hygienou, zamestnancami obecných úradov a rodičmi.
 7. upozorňuje na zmeny všeobecne záväzných predpisov
 8. rieši sťažnosti, podnety zákonných zástupcov žiakov a detí, vykonáva kontrolnú činnosť vymedzenú zákonom
 9. zabezpečuje vedenie evidencie žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, sledovanie demografického vývoja a pripravuje podklady pre zriaďovateľov pre zabezpečenie školskej dochádzky
 10. zabezpečuje priamu odbornú – poradenskú činnosť pre zamestnancov škôl a zriaďovateľom
 11. pripravuje podklady a návrhy právnych rozhodnutí pre zriaďovateľov
 12. zabezpečuje výberové konania

Oznamy