Kancelária primátora

Sekretariát

Mgr. Dagmar Spišská

+ 421-53-451 2467 kl. 101, 0903 748 444

e-mail: mesto@levoca.sk,  info@levoca.skdagmar.spisska@levoca.sk

Kancelária č. 29, 1. poschodie

Náplň práce:

 1. Pripravuje a organizuje zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
 2. Zabezpečuje podklady, dôvodové správy pre rokovanie MR a MZ z jednotlivých oddelení, samostatných útvarov MsÚ a zabezpečuje ich doručenie členom MR a poslancom MZ.
 3. Vyhotovuje zápisnice a uznesenia zo zasadnutí MR a MZ.
 4. Rozpracováva uznesenia MR a MZ na konkrétne úlohy pre jednotlivých vedúcich oddelení MsÚ, samostatné útvary MsÚ a riaditeľov príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií mesta.
 5. Vyhotovuje výpisy z uznesení MR a MZ.
 6. Spolupracuje so všetkými komisiami MZ pri riešení samosprávnych úloh mesta.
 7. Spracováva písomností pre primátora mesta, zástupcu primátora mesta a prednostu MsÚ.
 8. Zodpovedá za:- vedenie evidencie riadiacich aktov primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,- formálnu stránku vypracovaných materiálov pre primátora, zástupcu primátora a prednostu

  MsÚ.

 9. Zabezpečuje:- porady a rokovania primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,- kontrolu náležitostí materiálov pred podpisom primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,

  – denný program primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,

  – podklady na rokovanie primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,

  – spracováva a sumarizuje odborné podklady z jednotlivých úsekov,

  – zúčastňuje sa porád primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ a kontroluje plnenie úloh

  z nich vyplývajúcich.

 10. V oblasti vzťahov s verejnosťou a mediálnej politiky:- zodpovedá za:- organizovanie pracovného programu primátora, zástupcu primátora, prednostu MsÚ,

  – prípravu a vedenie protokolu pri rokovaniach primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,

  – zabezpečuje:

  – vybrané pracovné návštevy v zahraničí aj v tuzemsku,

  – pravidelné stretnutie primátora, zástupcu primátora s občanmi,

  – vypracovanie a preklad odborných materiálov zo slovenského do cudzieho jazyka a naopak,

  – informačné a odborné podklady pre primátora mesta, zástupcu primátora a prednostu MsÚ,

  – koordinuje stanoviská odd. a samostatných útvarov k materiálom na pracovné rokovania a

  kompletizuje podklady pre primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ na tieto rokovania,

  – spolupracuje pri:

  – propagácií mesta v mediách, na webovej stránke, na informačnej tabuli MsÚ,

  – zverejňovaní materiálov a informácií o činnosti mesta.

 11. Pripravuje podklady pre vypracovanie projektov mesta.
 12. Eviduje a archivuje písomností sekretariátu MsÚ.
 13. Rozmnožuje tlačiva pre potreby sekretariátu, primátora mesta a zástupcu primátora mesta.
 14. Zodpovedá za tvorbu, sledovanie a čerpanie rozpočtu mesta – reprezentačný fond primátora mesta. Vyhotovuje vyúčtovanie čerpania reprezentačného fondu.
 15. Plní ďalšie úlohy a rozhodnutia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ.