Všeobecne záväzné nariadenia

NÁVRHY VZN

N/2023
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.6/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
N/2023
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
N/2023
Návrh VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel
N/2023
Návrh VZN, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné  nariadenia mesta č.  2/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča
N/2023
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
N/2023
Návrh VZN, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné  nariadenia mesta č.  5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
N/2023
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča
N/2022
Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
N/2022
Návrh VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
N/2022
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
N/2022
Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
N/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta XX/2022 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti mesta Levoča
N/2022
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019, v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020, v znení VZN č. 2/2021 a v znení VZN č. 10/2021 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
N/2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
N/2022
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení VZN č. 5/2020 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča