Oznamy mesta

Publikované
Obchodná verejná súťaž – pozemky, nachádzajúce sa na území mesta Levoča, v katastrálnom území Levoča, v lokalite Krupný jarok
Oddelenie majetkové
Publikované
Verejná vyhláška – Názov stavby : Pripojenie IBV Plantáže Levoča na optickú sieť
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
Oddelenie majetkové
Publikované
Rozšírenie elektrickej siete NN v meste Levoča – Východoslovenská distribučná a.s. Košice
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
OZNAM – Zmena úradných hodín pre styk s verejnosťou
Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky
Publikované
Oznámenie o doručení oznámenia o strategickom dokumente Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 19 územného plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Rekonštrukcia bytu, Železničný riadok 10
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Oznámenie o začatí zmeny stavby pred dokončením a o upustení od ústneho konania a miestneho zisťovania – Prestavba NMP v Levoči, II. etapa časť C, aktualizácia 2020
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Zmeny a doplnky č.19 Územného plánu mesta Levoča
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Informácia o zverejnení strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča“
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Zápisnica zo zasadnutia Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťažeo najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. – predaj pozemkov v lokalite IBV Krupný jarok, konaného dňa 14.12.2020
Oddelenie majetkové
Publikované
Oznámenie o otváraní obálok – IBV Krupný jarok
Oddelenie majetkové
Publikované
Odstránenie systémovej poruchy bytového domu JANTÁR
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Rozhodnutie pre stavbu „IBV Krupný jarok Levoča – I. ETAPA“
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Verejná vyhláška – „IBV Plantáže Levoča“
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Obchodná verejná súťaž – pozemky, nachádzajúce sa na území mesta Levoča, v katastrálnom území Levoča, v lokalite Krupný jarok
Oddelenie majetkové