Úradné sekcie

Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad

Oddelenie je umiestnené na 2. poschodí budovy MsÚ v kanceláriách č. 9, 10 a 12.

Oddelenie plní najmä tieto úlohy:

Plní úlohy v zmysle:

 • zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • zákona č. 478/2002 Zb. zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
 • vykonáva činnosti vyplývajúce pre mesto z cestného zákona o premávke na pozemných komunikáciách a zákona o cestnej doprave
 1. Pri všetkých rozhodnutiach koordinuje zosúladenie jednotlivých zámerov v území, najmä so zreteľom na trvalý súlad prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt v území so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie a ochranu jeho hlavných zložiek.
 2. Zodpovedá za spracovanie podkladov k rozpočtu mesta, sledovanie, kontrolu a vyhodnocovanie plnenia rozpočtu, návrh zmien a rozpočtových opatrení.
 3. Zodpovedá za spracovanie návrhov zmlúv a pripomienkovanie návrhov zmlúv týkajúcich sa činnosti oddelenia a zodpovedá za vedenie evidencie zmlúv týkajúcich sa oddelenia a ich priebežné vyhodnocovanie.

Investičná činnosť

 1. Zodpovedá za spracovanie kapitálového rozpočtu mesta a jeho sledovanie a plnenie.
 2. Zodpovedá za spracovanie rozvojového programu mesta.
 3. Predkladá podklady pre zaradenie ukončených investícií do majetku mesta.
 4. Spolupracuje pri spracovaní návrhov na prideľovanie pozemkov v rámci príslušných dokumentácií v meste /IBV, KBV, priemyselná a poľnohospodárska výstavba, výstavba komunikácií a inžinierskych sieti/.
 5. Podáva návrh na riešenie priestupkov a sťažností v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 6. Zodpovedá za prípravu stavieb, zabezpečovanie investorskej činnosti inými osobami, kontrola výkonu TD – inž. činnosť.
 7. Zodpovedá za preberanie a kontrolu stavebných prác od dodávateľov, vedenie operatívnej a finančnej evidencie podľa stavieb.
 8. Zodpovedá za kontrolnú a dozornú činnosť v rozsahu zákona č.50/1976 Zb. a príslušných noriem, vydaných rozhodnutí a stanovísk MsÚ, kde je investor mesto.
 9. Zodpovedá za evidenciu a vedenie technickej dokumentácie – máp a pod. o stavbách v meste.
 10. Zodpovedá za vedenie preberacích a odovzdávacích konaní v rámci vlastnej investičnej činnosti. Spolupráca pri riešení záberov verejného priestranstva pre stavebné účely.
 11. Zodpovedá za dodržiavanie podmienok a koordináciu činnosti podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
 12. Zabezpečuje metodické riadenie investičnej činnosti v príspevkových organizáciách mesta.
 13. Spolupracuje s vedúcimi ústavmi, VŠ, pamiatkovými organizáciami, OÚ – odborom životného prostredia, styk so zahraničím v oblasti výstavby mesta.
 14. Predkladá návrhy na združovanie finančných prostriedkov a činnosti.
 15. Overuje a podpisuje vecné plnenie fakturovaných prác na stavbách v investičnej výstavbe mesta.
 16. Podieľa sa na príprave a realizácií koncepcie rozvoja mesta, riadi a koordinuje investičnú výstavbu mesta.
 17. Sleduje čerpanie finančných objemov na jednotlivých zverených stavbách, spolupracuje s finančným oddelením MsÚ.
 18. Zabezpečuje preberacie a odovzdávanie konanie stavieb, spolupracuje s oddelením majetku a finančným oddelením pri evidencií rozostavaného a ukončeného investičného majetku.
 19. Pripravuje návrhy pre uzatváranie dodávateľských zmlúv podľa obchodného zákonníka a pripomienkovanie predložených návrhov, zmlúv od zhotoviteľov, zabezpečuje prípravu na výber zhotoviteľov podľa Zákona o verejnom obstarávaní prác.
 20. Vydáva rozhodnutia – povolenia na prekopávky verejných priestranstiev pre fyzické a právnické osoby.
 21. Vydáva potvrdenia o veku stavby.
 22. Vykonáva rozhodnutia, nariadenia MZ a uznesenie MR a MZ.
 23. Spolupracuje s komisiou výstavby, územného plánovania a ŽP pri MZ.
 24. Spolupracuje aj s ďalšími komisiami MZ podľa potreby pri riešení samosprávnych úloh mesta.

Životné prostredie

 1. Kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 20 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia.
 2. Vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien a na ich užívanie podľa § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia.
 3. Vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia.
 4. Ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia opatrenia na nápravu podľa § 27 ods. 1 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia.
 5. Vypracováva stanoviská k nakladaniu s odpadom na území mesta v zmysle zákona o odpadoch.
 6. Vypracováva stanovisko mesta k POH podnikateľských subjektov na území mesta.
 7. Vykonáva rozborovú, hodnotiacu a rozhodovaciu činnosť v agende vzťahujúcej sa na problematiku ochrany drevín.
 8. Ukladá vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie.
 9. Dáva súhlas na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou za hranicami zastavaného územia obce.
 10. Dáva súhlas na výrub stromov a krovitých porastov.
 11. Prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná škoda na majetku.
 12. Ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady za povolený výrub drevín.
 13. Vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, ktorých zaradenie do evidencie vopred prerokováva s ich vlastníkmi.
 14. Vykonáva štátny dozor nad ustanovením zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie ako aj nad dodržiavaním rozhodnutí vydaných obcou na úseku ochrany prírody a krajiny.
 15. Vykonáva vodoprávne konanie vo veciach rozhodovania v pochybnostiach o rozsahu povinností podľa § 59 ods. 1 vodného zákona a všetky správne úkony spojené s týmto konaním vrátane prípravy rozhodnutí.
 16. Vykonáva vodoprávne konanie vo veci určenia zátopových území pri drobných vodných tokoch a všetky správne úkony spojené s týmto konaním vrátane prípravy rozhodnutí.
 17. Vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu v súlade so zákonom č. 216/2018 Z.z. v platnom znení.
 18. Vykonáva v rozsahu presunutej pôsobnosti vodohospodársky dozor nad dodržiavaním vodného zákona, zákona o štátnej správe vo vodnom hospodárstve a predpisov vydaných na ich vykonanie a nad dodržiavaním ňou vydaných rozhodnutí.
 19. Plní úlohy mesta v súlade s VZN o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie.
 20. Vedie evidenciu chovateľov včiel a vykonáva úlohy mesta vyplývajúcich z Vyhlášky MPLaVH č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín v platnom znení.

Územný rozvoj

 1. V zmysle platných právnych predpisov zabezpečuje obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územného plánu mesta, mestských častí a vybraných priestorov, včítane územno-plánovacích podkladov /urbanistické štúdie, generely a pod./ čiastkových zmien a doplnkov územných plánov.
 2. Vydáva stanoviská ku všetkým druhom dokumentácie /štúdia, zadanie, projekt/, koncepčným materiálom a podkladom na úrovni záväzného stanoviska mesta,
 3. Poskytuje poradenské a konzultačné služby pre občanov pri ich podnikateľských zámeroch na území mesta.
 4. Zúčastňuje sa rokovaní k problematikám územného rozvoja a územno-technického rozvoja dotýkajúcich sa záujmov mesta, zvolaných orgánmi štátnej správy, odbornými organizáciami, právnickými či fyzickými osobami.
 5. Účinne spolupracuje s orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami, oddeleniami MsÚ za účelom dosiahnutia vytýčených koncepčných zámerov a kvality riešenia.
 6. Zabezpečuje riadenie uloženia schváleného UPN, UPD a všetky podklady k nej, ako aj doklady o zmenách a doplnkoch.
 7. Spracováva urbanistické a územno-technické zásady a regulatívy rozvoja vybraných mestských častí podľa potreby a aktuálnosti,
 8. Spolupracuje na zabezpečovaní podkladov a podmienok pre verejné súťaže a konkurzy z hľadiska urbanistického a územno-technického.

Na úseku verejného obstarávania plní úlohy a zodpovedá za:

 1. činností spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb,
 2. vypracovanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní,
 3. koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania,
 4. vyhlásenie výberových konaní zverejnením vo Vestníku pre verejné obstarávanie, vypracovanie a dohľad nad prípravou podkladov – súťažné podmienky a zabezpečenie ich distribúcie záujemcom resp. uchádzačom,
 5. dohliada na vypracovanie menovacích dekrétov pre členov komisií na vyhodnotenie súťaží,
 6. vypracovanie odpovedí na dotazy k súťažným podkladom v spolupráci s príslušnými odd. MsÚ,
 7. spracovanie výsledkov vyhodnotenia zápisnice o vyhodnotení ponúk a oznámenie výsledkov súťaže,
 8. uzatvorenie zmluvy v spolupráci s ostatnými odd. MsÚ s víťazným uchádzačom,
 9. zverejnenie výsledkov súťaže vo Vestníku pre verejné obstarávanie,
 10. kompletnú archiváciu dokumentácie o verejnom obstarávaní,
 11. zabezpečuje odborný výklad k metódam verejného obstarávania.

Štátny fond rozvoja bývania

 1. Informuje občanov o možnostiach podpory z prostriedkov ŠFRB.
 2. Overuje a v prípade potreby zabezpečuje úplnosť náležitosti žiadostí o podporu rozvoja bývania.
 3. Preskúmaná bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory zo ŠFRB.
 4. Vyznačuje overenie úplnosti náležitosti podľa zákona ŠFRB.
 5. Predkladá overenú žiadosť ŠFRB.
 6. Kontroluje plnenie zmluvných podmienok pri poskytnutí podpory zo ŠFRB.
 7. Zabezpečuje a vedie agendu osobitných programov rozvoja bývania (mladé rodiny, telesne postihnutí ..).
 8. Vedie evidenciu podaných žiadostí, evidenciu zmlúv medzi žiadateľom a ŠFRB.
 9. Spolupracuje s komisiou výstavby, územného plánovania a ŽP pri MZ.
 10. Spolupracuje aj s ďalšími komisiami MZ podľa potreby pri riešení samosprávnych úloh mesta.

Stavebný úrad

 1. Vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia.
 2. Vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia a ich zmeny.
 3. Povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení.
 4. Vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenia, povoľuje zmeny v užívaní stavby.
 5. Nariaďuje údržby stavby, nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbe alebo stavebnom pozemku a terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďovanie alebo povoľovanie odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení.
 6. Príprava rozhodnutí o poskytovaní štátneho stavebného príspevku.
 7. Príprava rozhodnutí o vyprataní stavby.
 8. Nariaďuje vykonať nápravu na stavbe, predkladá rozhodnutia o zastavení stavebných prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia.
 9. Vedie rokovania o priestupkoch fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie.
 10. Zodpovedá za rozhodnutia o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe.
 11. Vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebných úradom.
 12. Zabezpečuje výkonu štátneho stavebného dohľadu.
 13. Nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb.
 14. Určuje účasť zástupcu odd. výstavby pri konaniach spojených s územným konaním a stavebným poriadkom.
 15. Vydáva súhlas na drobné stavby, stavebné úpravy informačné, reklamné a propagačné zariadenia a prijíma ohlasovaciu povinnosť pri udržiavacích prácach.
 16. V spoločnom obecnom úrade vykonáva činnosť v rozsahu prenesených pôsobností určených zákonom NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a veľké územné celky v platnom znení na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vrátane vyvlastňovacieho konania pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 136/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení /cestný zákon/ v spoločnom obecnom úrade.
 17. Zodpovedá za vedenie evidencie a ukladanie rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu.
 18. Prešetruje predložené sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona NR SR č. 152/1998 Z. z. v platnom znení.
 19. Rieši predložené petície občanov a právnických osôb podľa zákona NR SR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení v rozsahu svojej pôsobnosti.
 20. Zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 a násl. zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
 21. Poskytuje informácie podľa zákona NR SR č. 221/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V oblasti cestnej dopravy a miestnych komunikácií plní najmä úlohy:

 1. vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu na miestnych komunikáciách (povolenia na uzávierky, obchádzky, zvláštne užívanie a pod.)
 2. vypracováva koncepcie dopravy v meste vrátane návrhov v územnoplánovacej dokumentácie, štúdii a územnoplánovacej zóny.
 3. vypracováva stanovisko k žiadostiam o povolenie účelových a mestských komunikácii a k projektovej dokumentácii týchto stavieb.
 4. spolupracuje s komisiou pre verejný poriadok a dopravu pri MZ.

Oznamy

Agendy