Úradné sekcie

Oddelenie majetkové

Oddelenie je umiestnené na 2. poschodí budovy MsÚ v kancelárii č. 1, 2 a na prízemí v kancelárii č.

Oddelenie plní najmä tieto úlohy:

 1. Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Levoča pre fyzické a právnické osoby, vrátane žiadosti o zápis stavieb po pridelení súpisného čísla.
 2. Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností vo vlastníctve fyzických a právnických osôb pre mesto.
 3. Zabezpečenie obstarania geometrických plánov na zameranie pozemkov a stavieb vo vlastníctve mesta a účasť na zameraniach pozemkov pre účely majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre fyzické alebo právnické osoby.
 4. Delimitácia nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta medzi mestom a odovzdávajúcou alebo preberajúcou príspevkovou alebo rozpočtovou organizáciou mesta v súlade so zákonom č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení.
 5. Prenájom a bezodplatné prenechanie do užívania:
  · nehnuteľností – budov, stavieb a pozemkov vo vlastníctve mesta alebo pre potreby mesta,
  · hnuteľných vecí vo vlastníctve mesta alebo pre potreby mesta,
  · bytov vo vlastníctve mesta,
  · nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, a s tým súvisiace zmluvné vzťahy
 6. Predaj alebo kúpa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákona č. 182/1993 Z. z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v platnom znení:
  · nehnuteľností – vrátane ich fyzického odovzdania (prevzatia) a vytýčenia hraníc pozemku v teréne,
  · hnuteľných vecí, vrátane ich fyzického odovzdania (prevzatia),
  · bytov, vrátane ich fyzického odovzdania,
  · nebytových priestorov – vrátane ich fyzického odovzdania (prevzatia).Pri týchto predajoch zabezpečuje listy vlastníctva, kópie katastrálnych máp, vek stavieb, znalecké posudky, zverejnenie predaja v médiách, fotodokumentáciu.
 7. Vydávanie súhlasu mesta s ďalším prevodom vlastníctva bytu a sledovanie vrátenia nesplatenej časti kúpnej ceny bytu podľa ods. 5 § 18 b/ zák. č. 182/1993 Z. z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Príprava dohody o splátkach v prípade žiadosti o splátkový kalendár v súlade s platným VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta.
 8. Zriaďovanie vecných a iných práv k hnuteľným a nehnuteľným veciam vo vlastníctve mesta alebo vo vlastníctve fyzických a právnických osôb v prospech mesta.
 9. Výkon práva poľovníctva podľa zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v platnom znení a rybárstva podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v platnom znení.
 10. Súdne spory súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov (t. j. nie hnuteľných vecí), exekúcie najmä:
  · o určenie vlastníckeho, resp. iného práva k nehnuteľnostiam vo vlastníctve mesta a s tým súvisiace uplatňovanie práv na vydanie bezdôvodného obohatenia, príp. náhradu škody,
  · o neplatnosť zmlúv o prevode vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku,
  · o zaplatenie nesplatenej kúpnej ceny bytu podľa ods. 5 § 18 b/ zák. č. 182/1993 Z. z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v platnom znení,
  · o vypratanie bytu a nebytového priestoru a zaplatenie dlžného nájomného a služieb spojených s užívaním bytu
 11. Vymáhanie nedoplatkov za neuhradené nájomné a služby spojené s bývaním, upomínanie.
 12. Zasielanie výpovedí z nájmu.
 13. Odpočty a evidencia stavu a spotreby meraných dodávok (teplo, telá voda, studená voda, el. energia), zmluvné vzťahy s dodávateľmi energií a služieb, prevádzka kotolní.
 14. Evidencia platieb a nedoplatkov v bytoch a nebytových priestoroch.
 15. Evidencia potrieb opráv a údržby domov, bytov a nebytových priestorov.
 16. Vypracovanie plánu opráv a údržby domov, bytov a nebytových priestoroch.
 17. Zadávanie objednávok prác spojených s opravami, údržbou a prevádzkou domov, bytov a nebytových priestorov.
 18. Preberanie a odovzdávanie stavieb, bytov a nebytových priestorov po kolaudácií a prechode vlastníctva.
 19. Spracovanie podkladov pre atestáciu objektov a jej zabezpečovanie.
 20. Predpis, evidencia nájomného a záloh za poskytované služby pre mestské byty a nebytové priestory.
 21. Vyhotovenie mesačného predpisu pre inkasné stredisko, hromadné zmeny inkás pri úprave cien.
 22. Vyúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním pre mestské byty a nebytové priestory.
 23. Úhrada nedoplatkov a preplatkov z vyúčtovania.
 24. Reštitučné konania a s tým súvisiaca spolupráca s archívmi pri hľadaní dôkazového materiálu pre súdne spory.
 25. Zastupovanie mesta:
  · v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim pre k. ú. Levoča a k. ú. Závada podľa zák. č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení,
  · v konaní o pozemkových úpravách podľa zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v platnom znení,
  · v konaní pri vydaní nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta,
  · v katastrálnom konaní podľa zák. č. 162/1995 Z. z. – o katastri nehnuteľností (ďalej len „katastrálny zákon“) v platnom znení,
  · na rokovaniach a v konaniach súvisiacich so zrušením Vojenského obvodu Javorina.
 26. Spolupráca so Správou majetku Ministerstva obrany SR a Vojenským katastrálnym úradom pri evidencii nehnuteľného majetku mesta vo Vojenskom obvode Javorina.
 27. Obstarávanie aktualizácie údajov katastra v elektronickej forme pre potreby mestského úradu a spolupráca so Správou katastra v Levoči v súlade so zákonom č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon.
 28. Vydávanie súhlasu a stanoviska mesta so vstupom na pozemky mesta za účelom výrubu stromov a realizácie stavebných prác.
 29. Vyjadrenia Mesta Levoča ako dotknutého susediaceho vlastníka pri miestnom šetrení a stavebnom konaní.
 30. Vyjadrenie (žiadosť) mesta k vydržaniu pre fyzické alebo právnické osoby na prevod nehnuteľností do ich vlastníctva alebo do vlastníctva mesta.
 31. Vedenie evidencie žiadateľov o kúpu pozemkov na výstavbu rodinných domov, rekreačných chát, garáží, vedenie evidencie o pridelenie bytov a nebytových priestorov.
 32. Vedenie evidencie kúpnych zmlúv – nehnuteľného a hnuteľného majetku, bytov a nájomných zmlúv hnuteľné veci, pozemky, stavby, byty a nebytové priestory.
 33. Spracovanie podkladov k rozpočtu mesta, sledovanie, kontrolu a vyhodnocovanie plnenia rozpočtu, návrh zmien a rozpočtových opatrení.
 34. Spracovanie návrhov zmlúv a pripomienkovanie návrhov zmlúv týkajúcich sa činnosti oddelenia a ich priebežné vyhodnocovanie.
 35. Vypracováva VZN v súlade s príslušnými zákonmi.
 36. Spolupracuje s komisiami MZ – majetkovou a komisiou bytovou a dislokačnou.
 37. Spolupracuje aj s ostatnými komisiami MZ podľa potreby pri riešení samosprávnych úloh mesta.
 38. Pripravuje materiály pre komisie a na zasadnutia MR a MZ.
 39. Vykonáva rozhodnutia primátora mesta, MR a uznesenia MZ.
 40. Spolupracuje s príspevkovými, rozpočtovými organizáciami a spoločnosťami zriadenými mestom pri plnení úloh mesta.

Oznamy

Agendy

Prílohy na stiahnutie