Oznamy mesta

Publikované
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DODÁVKY VODY – Levoča, ul. J.Francisciho, celé sídlisko Západ 3.3.2021
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Obchodná verejná súťaž – pozemky, nachádzajúce sa na území mesta Levoča, v katastrálnom území Levoča, v lokalite Krupný jarok
Oddelenie majetkové
Publikované
OZNAM o prerušení prevádzky v MŠ Francisciho
Oddelenie školstva, sociálnych vecí, zdravotníctvo a školský úrad
Publikované
Oznam o prerušení distribúcie elektriny – v termíne 17. marca 2021 v čase od 08.00 h do 15.00 h
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – AZOR, s.r.o., Scherffelova 38, 058 01 Poprad
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
Oddelenie majetkové
Publikované
OZNAM – Zmena úradných hodín pre styk s verejnosťou
Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – Ing. Ján Škotta
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – MUDr. Katarína Gorbárová
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Oznámenie o doručení oznámenia o strategickom dokumente Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 19 územného plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Rekonštrukcia bytu, Železničný riadok 10
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Zmeny a doplnky č.19 Územného plánu mesta Levoča
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad
Publikované
Zápisnica zo zasadnutia Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťažeo najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obchodnej spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. – predaj pozemkov v lokalite IBV Krupný jarok, konaného dňa 14.12.2020
Oddelenie majetkové
Publikované
OZNAM o povinnej karanténe pre deti navštevujúce 4. B triedu v Základnej škole Gašpara Haina 37 – od 14. 12. 2020 do 21. 12. 2020
Oddelenie školstva, sociálnych vecí, zdravotníctvo a školský úrad
Publikované
OZNAM o povinnej karanténe pre deti navštevujúce Materskú školu Levočské lúky 3, Levoča – od 11. 12. 2020  do 20. 12. 2020
Oddelenie školstva, sociálnych vecí, zdravotníctvo a školský úrad
Publikované
Oznámenie o otváraní obálok – IBV Krupný jarok
Oddelenie majetkové
Publikované
OZNÁMENIE – vzdelávanie žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a v základnej umeleckej škole
Oddelenie školstva, sociálnych vecí, zdravotníctvo a školský úrad
Publikované
Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub štyroch kusov drevín
Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebný úrad