Úradné sekcie

Oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta

Oddelenie je umiestnené na 1. poschodí budovy MsÚ v kancelárii č. 17

V oblasti cestovného ruchu plní najmä úlohy:

 1. spolupracuje s miestnymi podnikateľmi a úradmi štátnej správy a okolitými obcami v oblasti cestovného ruchu,
 2. spolupracuje s komisiou pre kultúru a CR pri MZ,
 3. pripravuje analýzy turistickej aktivity mesta a infraštruktúry cestovného ruchu z hľadiska historických pamiatok a iných historických objektov, ubytovacích, stravovacích a ostatných služieb,
 4. spolupracuje na príprave vydávania a zabezpečenia propagačných materiálov pre mesto pripravuje návrhy na riešenie rozvoja cestovného ruchu a spolupracuje so všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami pri ich realizácii,
 5. spolupracuje pri vytváraní systému tvorby finančných zdrojov na podporu rozvoja cestovného ruchu v meste, ako aj pri zachovávaní historického, architektonického a kultúrneho dedičstva.
 6. rieši podnety, návrhy a v spolupráci s hlavným kontrolórom aj sťažnosti občanov a organizácií týkajúce sa CR.
 7. zabezpečuje styk samosprávy s inštitúciami a organizáciami, ako aj agentúrami poskytujúcimi služby, informácie, podporu a poradenstvo v CR.
 8. podieľa sa na koordinačnej činnosti pri realizácii úloh súvisiacich s ekonomickým a sociálnym rozvojom spravovaného územia,
 9. podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja na úseku cestovného ruchu na území mesta, koordinuje a zabezpečuje úlohy súvisiace s činnosťou mesta Levoča v spolupráci s partnerskými mestami.
 10. informačnú činnosť

 

V oblasti rozvoja mesta zabezpečuje najmä:

 1. aktualizáciu vízie, profilu mesta a strategického plánu a programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
 2. koordinovanie č(9) innosti v rámci plnenia cieľov,
 3. stanovenie akč(11) ných plánov,
 4. priebežné vyhodnocovanie a aktualizácia akč(13) ných plánov,
 5. kontrolu implementácie strategického plánu.

 

V oblasti prípravy projektov, grantov a fondov na národnej a medzinárodnej úrovni plní najmä úlohy:

 1. vypracováva projekty a žiadosti o podporné programy financované zo štátnych a iných verejných zdrojov
 2. vykonáva monitoring všetkých zdrojov (projekty, fondy, granty) finančnej alebo inej podpory na území SR,
 3. informuje o medzinárodných projektoch a grantoch, ktoré by bolo možné využiť pre zlepšenie finančnej situácie mesta,
 4. vykonáva funkciu koordinátora za mesto v rôznych projektoch mesta.
 5. zodpovedá za predprojektovú, projektovú fázu a fázu implementácie pri jednotlivých rozvojových projektoch spolu s inými členmi realizačného tímu,
 6. zodpovedá za monitoring, vizualizáciu a propagáciu projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ a iných fondov
 7. spolupracuje s oddelením EaMD pri zabezpečovaní platobných postupov a finančnej kontroly projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ a iných fondov.
 8. zastupuje mesto v existujúcich projektoch.


V oblasti podpory investícii plní najmä úlohy:

 1. nadväzuje kontakty s potencionálnymi investormi a prispieva k zaisteniu ich styku s orgánmi mesta a ďalšími inštitúciami na území mesta,
 2. pripravuje prezentácie mesta pre potencionálnych investorov,
 3. spolupracuje pri aktivitách smerujúcich k získaniu finančných prostriedkov pre priemyselný park,
 4. zabezpečuje pravidelné kontakty a spoluprácu koordináciu činnosti s externými ekonomickými a podnikateľskými agentúrami zaoberajúcimi sa ekonomickým rozvojom,

V oblasti podnikateľskej činnosti plní najmä úlohy:

 1. usmerňuje podnikateľské aktivity v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta.
 2. spolupracuje s ostatnými oddeleniami MsÚ a mestskými podnikmi pri zabezpečovaní zámerov v podnikateľskej činnosti mesta.
 3. v rámci vzájomnej spolupráce medzi mestom a neziskovými organizáciami zabezpečuje plnenie úloh mesta /CPK/.
 4. spolupracuje s OÚ pri zabezpečovaní súčinnosti v oblasti kontroly, kvality obchodných a podnikateľských služieb.
 5. vypracováva stanoviská k podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. , č. 139/1998 Z. z. a č. 140/ 1998 Z. z.
 6. vydáva a vedie evidenciu povolení na predaj a poskytovanie služieb na trhových miestach.
 7. zabezpečuje organizáciu príležitostných trhov v meste
 8. zabezpečuje vydávanie Osvedčení o zápise do evidencie samostatného hospodáriaceho roľníka /SHR/.
 9. zabezpečuje vedenie evidencie súkromných podnikateľov v regióne mesta. v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vypracováva všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
 10. vedie evidenciu prevádzok v meste spolu s predajným a prevádzkovým časom jednotlivých prevádzok a zabezpečuje súlad týchto predajných a prevádzkových časov s platným nariadením.
 11. zabezpečuje evidenciu kópii živnostenských listov.

 

V oblasti cestnej dopravy a miestnych komunikácií plní najmä úlohy:

 1. v zmysle zákona NR SR č. 198/1996 Z. z. o cestnej doprave vypracováva zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme a vydáva dopravné licencie.

Oddelenie plní ďalšie úlohy:

 1. zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení.
 2. zabezpečuje tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov – VZN a iné v rámci rozsahu činnosti oddelenia.
 3. spolupracuje so všetkými komisiami MZ podľa potreby pri riešení úloh samosprávy. vykonáva činnosti súvisiace s vydávaním LIM, zhromažďuje príspevky do LIM, má zastúpenie v redakčnej rade.
 4. plní úlohy vyplývajúce z rokovaní rady pre TV, spolupracuje s komisiou pre TV. zabezpečuje dodávanie obsahu LIM poskytovateľovi televízneho vysielania – mestskej televízii.
 5. zodpovedá za spracovanie podkladov k rozpočtu mesta, sledovanie, kontrolu a vyhodnocovanie plnenia rozpočtu, návrh zmien a rozpočtových opatrení.
 6. zodpovedá za spracovanie návrhov zmlúv a pripomienkovanie návrhov zmlúv týkajúcich sa činnosti oddelenia a zodpovedá za vedenie evidencie zmlúv týkajúcich sa oddelenia a ich priebežné vyhodnocovanie.
 7. spolupracuje aj s ostatnými komisiami pri MZ podľa potreby pri riešení samosprávnych úloh mesta.
 8. zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení. Oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta plní úlohy spojené s cestovným ruchom,  rozvoja mesta, prípravy projektov, grantov a fondov na národnej a medzinárodnej úrovni,  v oblasti podpory investícií, podnikateľskej činnosti, cestnej dopravy a miestnych komunikácií

Oznamy

Agendy