Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Zverejnenie tlačiva – „VZOR – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“

Komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta podľa ustanovenia čl. 7 ods. 6 tretia veta ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ohrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov zverejňuje prostredníctvom webového sídla mesta Levoča tlačivo „Vzor – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“

TLAČIVO – VZOR – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – 20200101_5223095-2

TLAČIVO – EDITOVATEĽNÉ NA ELEKTRONICKÉ VYPĹŇANIE – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára – tlacivoAB_N13d_ev

TLAČIVO – VZOR – Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka) – 20200101_5223097-2

TLAČIVO – EDITOVATEĽNÉ NA ELEKTRONICKÉ VYPĹŇANIE – Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka) – tlacivoC_N13_ev

 

Prílohy na stiahnutie