Oznamy mesta

Obchodná verejná súťaž – nájom časti nebytových priestorov v administratívnej budove – čakárni Autobusovej stanice v Levoči na účel umiestnenia a prevádzkovania dvoch kusov predajných automatov na predaj nealkoholických nápojov a potravinárskych produktov

Organizácia
Technické služby mesta Levoča

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom časti nebytových priestorov v administratívnej budove – čakárni Autobusovej stanice v Levoči, súp. číslo 1854, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1625/6, na adrese Železničný riadok 32, 054 01 Levoča s výmerou 2 m2 na účel umiestnenia a prevádzkovania dvoch kusov predajných automatov na predaj nealkoholických nápojov a potravinárskych produktov.

Lehota, v ktorej možno predložiť súťažný návrh zmluvy: do 13.05.2022 do 13:00 hod.