O meste

Verejné uznania

Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta môžu udeliť tieto verejné uznania:

 •  Čestné občianstvo mesta Levoča,
 •  Cena mesta Levoča,
 •  Cena primátora mesta Levoča,
 •  poďakovanie a odmena.

Všetky podmienky vzniku nároku na verejné uznanie popisuje Štatút mesta Levoča.

 

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA LEVOČA

Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta môže udeliť čestné občianstvo:

Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo mesta Levoča.

O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora.

O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor.

Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na slávnostnom (neplánovanom) zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do pamätnej knihy mesta Levoča.

Evidencia sa vedie v kronike mesta, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje poctených, dátum udelenia čestného občianstva, ako aj stručné zdôvodnenie udelenia čestného občianstva.

 

 • Rok 1997:
  • Mons. ThDr. Daniel Faltin, OFM Conv.,
  • Mons. ThDr. Leon Grocholewski,
  • Mons. prof. PaedDr. ThDr. ICDr. František Dlugoš, PhD.
 • Rok 1998: Ing. Michal Kováč
 • Rok 1999: Dr. Felix Uhl
 • Rok 2003: prof. Ing. Dr. H. c. Miroslav Stolina, Dr. Sc.
 • Rok 2005: MUDr. Ján Milčák
 • Rok 2006: J. Em. Kardinál Joachim Meisner
 • Rok 2009: Štefan Klubert in memoriam
 • Rok 2011: PhDr. Th. Dr. Amantius Akimjak, PhD.
 • Rok 2012: Doc. PhDr. Ivan Chalupecký
 • Rok 2013: prof. Pavol Šmoko
 • Rok 2015: Dr. Hans Heinrich von Srbik, PhDr. Katarína Kosová
 • Rok 2018: Nadia Conway
 • Rok 2019: Peter Župník, Etela Farkašová
 • Rok 2022: Ing. arch. Pavol Mikolajčák, Mgr. Henrieta Farkašová

 

CENA  MESTA LEVOČA

Cena mesta Levoča sa udeľuje za

 • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
 • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom vedeckej, technickej, pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
 • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov.

Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, prípadne aj obyvatelia mesta; návrhy musia byť riadne odôvodnené.

Cenu mesta Levoča tvorí ďakovný list s erbom mesta.

Výnimočne sa môže cena udeliť i po smrti – in memoriam. V takom prípade sa cena odovzdáva rodinným príslušníkom pocteného. Ocenení sa zapisujú do pamätnej knihy mesta Levoča. Evidencia sa vedie v kronike mesta, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, za čo boli ceny udelené.

Opätovne sa Cena mesta Levoča môže tej istej osobe udeliť najskôr po uplynutí štyroch rokov.

 

 • Rok 2000: Nemocnica s poliklinikou, MUDr. Marián Papcun,
 • Rok 2002: Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, Doc. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
 • Rok 2005: Mons. Prof. ThDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD., MUDr. Ladislav Ivičič, MUDr. Ján Stolina
 • Rok 2008: Mária Bičová, Martin Lukačišin, Mgr. Roman Gažúr, MUDr. Oldrich Fapšo, MUDr. Irena Selecká, MUDr. Jozef Gut, Ján Ščerbák, RNDr. Štefan Hricík, Lucián Mária Bogucki
 • Rok 2009: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mons. František Dlugoš, MUDr. Ján Slavkovský, Alžbeta Lesňáková, PhDr. Ján Vaľko, MUDr. Jozef Hlaváč in memoriam
 • Rok 2011: MUDr. Mária Puchírová, RNDr. Helena Michálková
 • Rok 2013: Ing. Jaroslav Dvořák, Alžbeta Nováčeková, Matúš Kaščák,
 • Rok 2014: MUDr. Peter Chudík, PhDr. Mária Novotná, PhDr. Vladimír Osif, Mgr. Vladimír Tomko, Chorus Minor
 • Rok 2015: Dr. Michael Kuhlenthal, Mons. František Dlugoš,
 • Rok 2018: MVDr. Anton Drahomirecký in memoriam, Rudolf Labus, Vincent Lafko in memoriam , Ing. Andrej Lukošík, MUDr. Ján Milčák, Mgr. Eva Spáleková, Spoločenstvo Pavol, Mgr. Miroslav Jaška
 • Rok 2019: Margita Antašová, MUDr. Ladislav Gurčík PhD., Mgr.art. Eva Hornyaková, MUDr. Mária Slugeňová, Mgr. Mária Muránska
 • Rok 2022: Interné oddelenie Nemocnice Agel, Ing. arch. Magdaléna Janovská , PaedDr. Ján Ferko, MUDr. Rastislav Osif , Dr.h.c. PhDr. Ján Valko, PhD.

 

CENA PRIMÁTORA MESTA:

Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta obyvateľom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. Tvorí ju ďakovný list s erbom mesta. Ocenení sa zapisujú do pamätnej knihy mesta Levoča.  Evidencia sa vedie v kronike mesta, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, za čo boli ceny udelené. Opätovne sa Cena primátora mesta môže tej istej osobe udeliť najskôr po uplynutí štyroch rokov.

 • Rok 2000: Dušan Suchý, Štefan Mráz, Róbert Felber, Dušan Lehotský, Stanislav Škultéty, Štefan Heimschild, MUDr. Juraj Murín, MUDr. Ján Stolina, MUDr. Irena Selecká, MUDr. Oldrich Fapšo, MUDr. Mária Slugeňová, Ján Antoš, Anna Etela Labudová, Helena Balúchová
 • Rok 2002: Alžbeta Lesňáková, Juraj Mráz, Ing. Valentín Žec, Milan Daniel,, Ján Neupauer
 • Rok 2005: PaedDr. Eduard Michálek, Mgr. Štefan Dunčko, Mgr. Dušan Suchý, Vladimír Tomko, družstvo hádzanárov
 • Rok 2009: Vladimír Tomko, Helena Biringerová
 • Rok 2011: Antónia Dlugošová in memoriam
 • Rok 2012: všetky záchranné zložky – pád diaľničného mosta HaZZ, OR PZ, VNsP
 • Rok 2014: Mgr. Marta Hricíková, Mgr. Helena Virová, Mgr. Anna Tršková, RNDr. Štefan Hricík, Mgr. Július Olejár
 • Rok 2014: Guido Stockli
 • Rok 2015: Nadežda Conway, PhDr. David Conway, Igor Grega,Eva Moschová, Alois Ditrich, Juraj Baláž, Ing. Ivan Tkáč,
 • Rok 2017: Irmgard Barengberg
 • Rok 2018: Ing. Imrich Bajla st., Mgr. Janka Dolanská, Rudolf Fľak, Václav Trnka , Mgr. Peter Krupa
 • Rok 2019: František Košický, MUDr. Pavol Puchír, Ing. Igor Gallo
 • Rok 2021: Dychová hudba mesta Levoča
 • Rok 2022: Mgr. Ladislav Gajdoš, Mgr. art. Ján Lesňák, Mgr. Rastislav Višňovský