Oznamy mesta

OZNAM

Organizácia
Technické služby mesta Levoča

Touto cestou chceme požiadať obyvateľov mesta Levoča na Námestí Majstra Pavla č. 14 až 5, aby vykladali nádoby na TKO a vytriedené zložky TKO prioritne na Mäsiarsku ulicu, ak tak urobiť nemôžu, tak žiadame, aby nádoby umiestňovali na vyznačené miesto na komunikácii pred dom č.5 (prevádzka – Klenoty). Uvedené žiadame z dôvodu začatia realizácie stavebných prác na stavbe: „Prestavba Námestia majstra Pavla v Levoči – II. etapa, časť C“. Uvedené opatrenie bude platiť do ukončenia stavebných prác.