Kancelária primátora

Útvar Informatiky

Andrej Koršňák

tel. +421 534190521  kl. 121

E-mail: informatik@levoca.skandrej.korsnak@levoca.sk

Kancelária č. 15, 2. poschodie

 

Náplň práce:

 1. Koordinuje a metodicky usmerňuje organizačné útvary MsÚ a zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu v otázkach evidencie, zabezpečenia dátovej kompatibility, informačných tokov, rešpektovania noriem a štandardov výmeny informácií.
 2. Zodpovedá za dodržiavanie metodických pokynov pre jednotlivé aplikácie.
 3. Navrhuje a realizuje opatrenia na zabezpečenie ochrany výpočtovej techniky, údajov a informácií.
 4. Plní úlohu vecného správcu a gestora celého informačného systému ako aj technického správcu používaných aplikácií.
 5. Zabezpečuje prevádzku počítačovej siete typu LAN úradu a jeho pracovísk /funkčnosť, servis, prevádzkový materiál/.
 6. Spravuje archívnu knižnicu dokumentácie a programového vybavenia, zodpovedá za archiváciu databázových súborov a vedenie príslušnej evidencie.
 7. Podieľa sa na realizácii projektov odbornej prípravy užívateľov a základného školenia pre prácu s výpočtovou technikou.
 8. Zodpovedá za bezpečnostnú politiku v oblasti informačných a komunikačných technológii.
 9. Realizuje inštaláciu verzií aplikačných programov, predkladá návrhy a požiadavky k novým verziám.
 10. Uplatňuje reklamácie pri programových chybách aplikácií, zodpovedá za dodržanie prevádzkových podmienok počas záručnej lehoty technického zariadenia.
 11. Pripravuje podklady pre plánovanie finančných prostriedkov na prevádzku informačného systému, predkladá analýzy a koncepčné riešenia rozvoja.
 12. Pripravuje podklady pre uzatváranie zmlúv, dodávok prác a služieb výpočtovej techniky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
 13. Zabezpečuje údržbu výpočtovej techniky a programového vybavenia.
 14. Zabezpečuje evidenciu porúch výpočtovej techniky a rozbor príčin, zodpovedá za inventarizáciu hardwarového i softwarového vybavenia jednotlivých pracovísk.
 15. Vypracováva a realizuje organizačné zabezpečenie zavádzanej výpočtovej techniky.
 16. Zabezpečuje a zodpovedá za obstarávanie prevádzkového materiálu pre výpočtovú techniku.
 17. Zabezpečuje testovanie výpočtovej techniky na počítačové vírusy.
 18. Zabezpečuje profylaktické kontroly výpočtovej techniky.
 19. Zodpovedá za efektívne využívanie výpočtovej techniky, navrhuje presuny a zlepšenia práce na informačných systémoch.
 20. Spolupracuje s odbornými útvarmi miestnej štátnej správy pri realizácii úloh prenosu niektorých kompetencií na mesto.
 21. Spolupracuje s pracovníkmi odd. informatiky iných miestnych samospráv v záujme zvýšenia kvality a efektivity informačných systémov.
 22. Spolupracuje so všetkými komisiami MZ pri riešení samosprávnych úloh mesta.
 23. Dohľadá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri ochrane a spracovaní osobných údajov v informačných systémoch mesta Levoča v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.
 24. Zodpovedá za prevádzku web aplikácií mesta Levoča a ich pravidelnú aktualizáciu a udržiavanie.