Kancelária primátora

Krízové riadenie

Ing. Rastislav Horbaľ

Telefón: + 421-53-451 2467

e-mail:  rastislav.horbal@levoca.sk

 

Patrí pod priamu riadiacu kompetenciu primátora mesta.

 1. Metodicky riadi, koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh na úseku príprav na obranu, ochrany utajovaných skutočností, civilnej ochrany obyvateľstva, ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je výkonným a kontrolným útvarom primátora mesta.
 2. Na úseku obrany a CO obyvateľstva zabezpečuje a plní úlohy mesta ako subjektu hospodárskej mobilizácie:- zabezpečuje prípravu zamestnancov, jednotiek civilnej ochrany a obyvateľstva mesta k civilnej

  ochrane,

  – spolupracuje s ostatnými subjektami hospodárskej mobilizácie mesta a s právnickými a

  fyzickými osobami,

  – vypracúva, vedie a aktualizuje zásadné dokumenty Plánu ochrany obyvateľstva,

  – riadi, kontroluje a koordinuje úlohy spojené s prípravou občanov na civilnú ochranu,

  – zodpovedá za skladovanie, údržbu a inventarizáciu prostriedkov individuálnej ochrany

  obyvateľstva a žiactva,

  – zabezpečuje odvetvové prác mesta v systéme civilnej ochrany podľa pokynov štábu CO

  obvodného úradu a primátora mesta podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

  obyvateľstva v znení neskorších zmien a doplnkov.

 3. Na úseku ochrany utajovaných skutočností v súlade so zákonmi č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plní úlohy:- zodpovedá za ochranu utajovaných skutočností na mestskom úrade,

  – zabezpečuje prijímanie a odosielanie utajovaných písomnosti za mesto a mestský úrad,

  – zodpovedá za archiváciu, vytrieďovanie, skartáciu a likvidáciu utajovaných písomnosti a

  nepotrebných záznamov.

 4. Na úseku požiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a predpisov, plní úlohy a zodpovedá za:- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,

  – určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych

  hliadok,

  – vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych

  hliadok,

  – vypracovávanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so

  skutočným stavom,

  – určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb,

  – organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

  – vykonávanie činnosti v spolupráci s Hasičským záchranným zborom v Levoči vyplývajúcej zo

  zákona

  – plnenie úloh súvisiacich s organizáciou požiarnej ochrany v objektoch v pôsobností mestského

  úradu

  – vedenie evidencie objektov, v ktorých sa vykonávajú prostredníctvom určených osôb

  protipožiarne preventívne prehliadky a s tým súvisiacu agendu:

  ○ školenia,

  ○ výzvy občanom,

  ○ rozhodnutia o odstránení závad,

  ○ nahlasovania priestupkového konania.

 5. Na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, plní úlohy:- zabezpečovanie v súlade s platnými právnymi predpismi povinnosti organizácie z oblasti

  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

  – vykonávanie pravidelného školenia – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,

  – vypracovávanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  – vypracováva tlačiva „Záznam o pracovnom úraze“ a štatistické hlásenia o pracovnom úraze