Všeobecne záväzné nariadenia

SCHVÁLENÉ VZN

7/2023
VZN č. 7/2023 o miestnom poplatku za rozvoj
5/2023
VZN č. 5/2023 o vymedzení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel
4/2023
VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3/2023
VZN č. 3/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
2/2023
VZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča
1/2023
VZN č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča
9/2022
VZN č. 9/2022 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
8/2022
VZN č. 8/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
7/2022
VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5/2022
VZN č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
4/2022
VZN č. 4/2022 z 27. 04. 2022 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti mesta Levoča
3/2022
VZN č. 3/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019, v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020, v znení VZN č. 2/2021 a v znení VZN č. 10/2021 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
2/2022
VZN č. 2/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča
1/2022
VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
10/2021
VZN č. 10/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení VZN č. 5/2020 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
9/2021
VZN č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
8/2021
VZN č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
7/2021
VZN č. 7/2021, ktorým sa určuje školský obvod materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Levoča