Úradné sekcie

Oddelenie finančné

Oddelenie je umiestnené na 2. poschodí budovy MsÚ v kanceláriách č. 11 a 13.

Oddelenie plní najmä tieto úlohy:

1. Hlavná činnosť oddelenia:

 1. vedenie účtovníctva,
 2. vykonávanie ekonomických analýz a rozborov,
 3. vypracovávanie rozpočtu,
 4. spravovanie finančných operácii,
 5. správa daní a poplatkov,
 6. účtovná evidencia majetku,
 7. účtovanie preneseného výkonu štátnej správy – školstvo, školský úrad, matrika, REGOB, stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad – miestne komunikácie, ŠFRB, sociálne, aktivačná činnosť, chránené dielne,
 8. vedenie došlých a odoslaných faktúr,
 9. zabezpečovanie všetkých operácii v styku s bankou,
 10. zabezpečenie zúčtovania poskytnutých dotácii.

2. Účtovníctvo a rozpočtovníctvo:

 1. predkontácia účtovných dokladov /príjmových, výdavkových, vedených v pokladni, na bankových účtoch, interných dokladov/, ich účtovanie a zároveň zabezpečenie kontroly dokladovosti,
 2. kontrola, odsúhlasenie zostáv a ich oprava pri mesačných a ročných uzávierkach, spracovanie individuálnej, konsolidovanej a súhrnnej účtovnej závierky /výkazy mesta, príspevkových organizácii, rozpočtových organizácii/ a ich predkladanie do Rozpočtového informačného systému pre samosprávu,
 3. tvorba podrobného rozpočtu, spracovávanie zmeny rozpočtu ako aj jeho typovanie a predkladanie do Rozpočtového informačného systému pre samosprávu,
 4. poskytovanie potrebných podkladov – mesačné analytické karty, plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu,
 5. vypracovávanie polročných, ročných rozborov a záverečného účtu hospodárenia,
 6. vypracovávanie účtovných rozvrhov, zavádzanie rozpočtovej klasifikácie,
 7. vypracovávanie štatistických výkazov,
 8. vypracovávanie analýz pre poskytnutie úverov, ich účtovanie, kontrola,
 9. vykonávanie účtovania zariadení DJ a DOS a zároveň zabezpečenie kontroly účtovania,
 10. špecifikovanie nedokončených investícií a po ich ukončení  zaradenie investičného majetku  do používania,
 11. zúčtovanie všetkých kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv, zápočtov a delimitačných protokolov, ich sledovanie a zasielanie oznámenia /upomienky/ o zostatkoch, nedoplatkoch a sankciách,
 12. poskytnutie príspevkov, ich evidencie a zabezpečenie správnosti vyúčtovania,
 13. Vykonávanie dokladovej inventarizácie majetku a záväzkov mesta, zber a uchovávanie inventarizačných záznamov mesta  a organizácií zriadených mestom /sumarizácia výsledkov inventarizácie, odsúhlasenie fyzického a účtovného stavu, vyčíslenie inventarizačných rozdielov a príprava podkladov na odpis pohľadávok/,
 14.  zabezpečenie účtovnej evidencie majetku – účtovanie prírastkov, úbytkov, odpisov a cudzích zdrojov, odsúhlasenie stavu majetku s oddelením majetkovým,
 15. evidovanie zmlúv o odpredaných bytoch do osobného vlastníctva, účtovanie splátok, kontrola,
 16. určovanie finančného vzťahu medzi mestom a príspevkovými organizáciami mesta,
 17. zúčtovanie finančných vzťahov s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami mesta.
 18. zabezpečenie evidencie došlých a odoslaných faktúr,
 19. vystavovanie príkazov na úhradu záväzkov, ich realizáciu, styk s bankou, kontrola,
 20. kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly,
 21. účtovanie a kontrola platieb uskutočňovaných terminálom,
 22. sledovanie príjmov za priestupky a pokuty vydaných OÚ,
 23. zúčtovanie spotreby stravných lístkov, vystavovanie objednávok, fakturácia.

3. Dane a poplatky:

 1. Evidencia daňovníkov a poplatníkov
 2. Vystavovanie rozhodnutí na daň z nehnuteľností podľa spracovaných priznaní k dani z nehnuteľnosti pre FO a PO, k miestnej dani za psa pre FO a PO, vystavenie rozhodnutí za nevýherné hracie prístroje a rozhodnutí za predajné automaty
 3. Vydávanie súhlasov a rozhodnutí k osobitnému užívaniu verejného priestranstva
 4. Vydávanie rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných hracích prístrojov v zmysle zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
 5. Vystavovanie rozhodnutí na vydanie súhlasu s umiestnením technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v zmysle zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
 6. Vystavovanie rozhodnutí na vydanie súhlasu s umiestnením zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier v zmysle zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
 7.  Vystavovanie rozhodnutí na vydanie súhlasu s prevádzkovaním stávkových hier na území mesta v zmysle zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
 8. Evidencia daňovníkov na dani za ubytovanie
 9. Evidencia a sledovanie platieb z výťažkov pri prevádzkovaní hazardných hier
 10. Vystavovanie rozhodnutí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa spracovaných oznámení pre FO a PO
 11. Spracovanie doručenia rozhodnutí s vyznačovaním právoplatnosti a vykonateľnosti
 12. Evidencia platieb za všetky miestne dane a miestny poplatok a ostatné poplatky
 13. Evidencia nedoplatkov, vymáhanie nedoplatkov v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok):
  – Vystavovanie výziev na zaplatenie, vystavenie rozhodnutí o uložení daňového záložného práva, súčinnosť s bankovými inštitúciami, soc. poisťovňou, zamestnávateľmi, príprava podkladov pre daňové exekučné konanie, príprava návrhov na vykonanie exekúcie pre exekútorsky úrad,
  – Ostatné činnosti vykonávané v súlade s daňovým poriadkom
 14. Vydávanie potvrdení o zaplatení daní a poplatkov
 15. Kontrolná činnosť na zistenie si plnenia oznamovacej povinnosti a povinnosti podávania priznaní k miestnym daniam a miestnemu poplatku
 16. Vystavovanie rozhodnutí o vyrubení úrokov z omeškania, pokút za nepodané a oneskorené priznania k dani z nehnuteľnosti
 17. Evidencia zmlúv o poskytovaní dotácii pre FO a PO
 18. Spracovávanie predpisov a platieb a kontrola v nadväznosti na účtovníctvo
 19. Spracovávanie podkladov do rozborov
 20. Spracovávanie príjmov za priestupky a pokuty vydaných OÚ

Ďalšie úlohy:

 1. Zabezpečuje úlohy v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení.
 2. Zabezpečuje tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov – VZN a iné v rámci rozsahu činnosti oddelenia.
 3. Zodpovedá za spracovanie návrhov zmlúv a pripomienkovanie návrhov zmlúv týkajúcich sa činnosti oddelenia a zodpovedá za vedenie evidencie zmlúv týkajúcich sa oddelenia a ich priebežné vyhodnocovanie.
 4. Spolupracuje s finančnou komisiou MZ.
 5. Spolupracuje aj s ďalšími komisiami MZ podľa potreby pri riešení samosprávnych úloh mesta.

Oznamy

Agendy