Úradné sekcie

Oddelenie organizačné a vnútornej prevádzky

Oddelenie je umiestnené na 1. poschodí budovy MsÚ v kancelárii č. 16, 19, 20, 21, 25

Oddelenie plní najmä tieto úlohy:

1. Personalistika a mzdy

 1. vypracováva a vedie kompletnú personálnu agendu súvisiacu s pracovným pomerom zamestnancov,
 2. sleduje a zabezpečuje evidenciu prihlášok a odhlášok zamestnancov a zabezpečuje vypracovanie mesačných výkazov v príslušných zdravotných poisťovniach, sociálnej poisťovni a úradu práce v zmysle platných zákonov,
 3. vystavuje podklady pre vybavovanie žiadosti o starobné a invalidné dôchodky zamestnancov v zmysle platných zákonov,
 4. v súčinnosti s úradom práce zabezpečuje činnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých medzi mestom Levoča a Okresným úradom práce – aktivačné práce, absolventskú prax chránené dielne a chránené pracoviska v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o zamestnanosti v platnom znení,
 5. sleduje dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a vnútorných predpisov u všetkých zamestnancov mesta – MsÚ,
 6. vedie mzdovú agendu a spracováva mzdy a odmeny v zmysle platných právnych predpisov,
 7. plní úlohy na úseku miezd vyplývajúce zo zákona č. 595/2003 Z.z. – o dani z príjmov v platnom znení,
 8. spracováva štvrťročné a ročné štatistické výkazy o mzdách, polročné výkazy pracovnej neschopnosti, štvrťročné hlásenia o zrážkach dane pre daňový úrad v zmysle platných predpisov,
 9. vedie písomnú agendu dôchodkového pripoistenia zamestnancov a vykonáva odvody a zrážky v súlade so zmluvnými podmienkami,
 10. podieľa sa na spracovaní vnútorného organizačného systému právnych noriem, vykonávacích smerníc, vedie ich evidenciu a vykonáva kontrolu aktuálnosti /organizačný poriadok, pracovný poriadok, poriadok odmeňovania/.

2. Register obyvateľov, evidencia domov

 1. zodpovedá za vedenie registra obyvateľov mesta – prenesený výkon štátnej správy,
 2. zabezpečuje spracovanie a evidenciu hlásenia pobytu občanov – trvalé, prechodné pobyty,
 3. poskytuje údaje o občanoch mesta v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení a vydáva potvrdenia občanom v súlade s platnými právnymi predpismi,
 4. zabezpečuje práce súvisiace s evidenciou vojakov v zálohe, vedie evidenciu brancov, plní úlohy vyplývajúce pre mesto z branného zákona,
 5. písomne vydáva správy o povesti občanov a charakteristiky pre súdy, prokuratúru, úrady vyšetrovania, policajný zbor,
 6. vykonáva osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov,
 7. technicko-organizačne zabezpečuje úlohy pri sčítaní ľudu, domov a bytov a podieľa sa na spracovaní štatistických podkladov,
 8. zabezpečuje práce súvisiace s označovaním ulíc a iných verejných priestranstiev, číslovanie stavieb v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a vyhlášky č. 31/2003 Ministerstva vnútra SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Vydáva rozhodnutia o určení, zmene, zrušení súpisného, orientačného čísla pre Správu katastra,
 9. zabezpečuje prípravu volieb do NR SR, Európskeho parlamentu, volieb prezidenta republiky, volieb do orgánov samosprávy mesta a VÚC,
 10. zabezpečuje prípravu a úlohy spojené s vykonaním referenda vyhláseného prezidentom republiky,
 11. zabezpečuje prípravu a úlohy pri hlasovaní obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (mestské referendum),

3. Centrálny protokol pošty

 1. vedie Centrálny protokol pošty mesta Levoča a Registratúrny poriadok mesta Levoča,
 2. sleduje, kontroluje vybavovanie došlých podaní – korešpondencie na MsÚ,
 3. zodpovedá za dodržiavanie zákona o správnom konaní – správny poriadok v rámci centrálneho protokolu pošty,
 4. zabezpečuje doručovanie poštových zásielok a korešpondencie mesta na území mesta Levoča.

4. Ostatné a spoločné činnosti oddelenia

 1. zodpovedá za spracovanie podkladov k rozpočtu mesta, sledovanie, kontrolu a vyhodnocovanie plnenia rozpočtu, návrh zmien a rozpočtových opatrení,
 2. zodpovedá za spracovanie návrhov zmlúv a pripomienkovanie návrhov zmlúv týkajúcich sa činnosti oddelenia a zodpovedá za vedenie evidencie zmlúv týkajúcich sa oddelenia a ich priebežné vyhodnocovanie,
 3. pripravuje materiály na zasadnutia MR a MZ,
 4. pripravuje a zabezpečuje podklady pre predkladanie správ z kontroly plnenia uznesení MR a MZ,
 5. zabezpečuje tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov – VZN a iné v rámci rozsahu činnosti oddelenia,
 6. zabezpečuje evidenciu nariadení MZ,
 7. zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy, rozpracovávanie všeobecných pokynov na podmienky mesta,
 8. prijíma žiadosti a udeľuje povolenia a vyslovuje zákaz o zhromažďovaní občanov podľa príslušných právnych predpisov,
 9. zabezpečuje písanie a vedenie mestskej kroniky,
 10. zabezpečuje a organizuje úlohy v súvislosti s činnosťou Aktívu pre obrady.

5. Informačná kancelária

 1. zabezpečuje činnosť informačnej kancelárie – prvého kontaktu s občanom,
 2. podáva informácie občanom o činnosti jednotlivých oddelení MsÚ a samostatných útvarov,
 3. informuje občanov o spôsobe vybavenia žiadostí a podaní na MsÚ,
 4. vydáva tlačivá k žiadostiam,
 5. obsluhuje telefónnu ústredňu MsÚ a prepája telefónne hovory.

6. Vnútorná prevádzka

 1. zostavuje návrh rozpočtu za vnútornú správu úradu,
 2. zabezpečuje čerpanie výdavkovej časti rozpočtu za vnútornú správu úradu, vyhotovuje objednávky,
 3. zabezpečuje vedenie skladu materiálu, materiálové vybavenie priestorov mestského úradu a priestorov orgánov mesta,
 4. zabezpečuje podklady k úhrade faktúr za vnútornú správu úradu, vedie evidenciu o plnení rozpočtu za vnútornú správu úradu,
 5. zabezpečuje prevádzku a upratovanie priestorov v objektoch, v ktorých sú umiestnené alebo pôsobia orgány mesta a mestský úrad.

7. Matričný úrad

Vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku matričného úradu pre mesto Levoča a obce:

 • Dlhé Stráže
 • Domaňovce
 • Doľany
 • Uloža
 • Spišský Hrhov
 • Kurimany

v zmysle zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 302/1994, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách:

 • matrika narodenia
 • matrika uzavretia manželstva
 • matrika úmrtia

Matričné udalosti, ktoré nastanú na území uvedených obcí sa vybavujú a zapisujú na Matričnom úrade v Levoči.

Oznamy

Agendy