Kancelária primátora

Verejné obstarávania

Ing. Barbora Javorská

Telefón: + 421-53-451 2467 kl. 101

E-mail: barbora.javorska@levoca.sk

Kancelária č. 29, 1. poschodie

 

Na úseku verejného obstarávania plní úlohy a zodpovedá za:

 1. činností spojené s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb,
 2. vypracovanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní,
 3. koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania,
 4. vyhlásenie výberových konaní zverejnením vo Vestníku pre verejné obstarávanie, vypracovanie a dohľad nad prípravou podkladov – súťažné podmienky a zabezpečenie ich distribúcie záujemcom resp. uchádzačom,
 5. dohliada na vypracovanie menovacích dekrétov pre členov komisií na vyhodnotenie súťaží,
 6. vypracovanie odpovedí na dotazy k súťažným podkladom v spolupráci s príslušnými odd. MsÚ,
 7. spracovanie výsledkov vyhodnotenia zápisnice o vyhodnotení ponúk a oznámenie výsledkov súťaže,
 8. uzatvorenie zmluvy v spolupráci s ostatnými odd. MsÚ s víťazným uchádzačom,
 9. zverejnenie výsledkov súťaže vo Vestníku pre verejné obstarávanie,
 10. kompletnú archiváciu dokumentácie o verejnom obstarávaní,
 11. zabezpečuje odborný výklad k metódam verejného obstarávania.