Primátor mesta

Zástupca primátora

17 - Papcun Pavol

JUDr. Pavol Papcun

nezávislý kandidát

Telefón: +421 53 451 2467 kl. 103

e-mail: zastupca@levoca.sk, pavol.papcun@levoca.sk

  1. Primátora mesta zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní odo dňa zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec.
  2. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
  3. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
  4. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia (13a ods. 1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení), plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora.
  5. Zástupca primátora je členom mestskej rady.
  6. Zástupca primátora v čase, keď zastupuje primátora zvoláva a vedie zasadnutie mestskej rady.

Prílohy na stiahnutie