Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 8/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča

Číslo
8/2022
Schválené
15. decembra 2022
Vyhlásené
15. decembra 2022
Účinnosť od
1. januára 2023