Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo
7/2022
Schválené
15. decembra 2022
Vyhlásené
16. decembra 2022
Účinnosť od
1. januára 2023