Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo
4/2023
Schválené
30. novembra 2023
Vyhlásené
4. decembra 2023
Účinnosť od
1. januára 2024