Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča

Číslo
3/2023
Schválené
23. novembra 2023
Vyhlásené
8. novembra 2023
Účinnosť od
1. januára 2024