Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

2/2020
VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017 a v znení VZN č. 10/2019 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
1/2020
VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 6/2019
12/2019
VZN č. 12/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
11/2019
VZN č. 11/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
10/2019
VZN č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016 a v zne,í VZN č. 8/2017 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
9/2019
VZN č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 4/2018
8/2019
VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
7/2019
VZN č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Levoča a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy
6/2019
VZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 111/2003 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Levoča
3/2019
VZN č. 3/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča
2/2019
VZN č. 2/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky na území mesta Levoča
1/2019
VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
8/2018
VZN č. 8/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Levoča č. 138/2005 v znení VZN č. 147/2005; VZN č. 1/2006; VZN č. 12/2008; VZN č. 13/2008; VZN č. 4/2009; VZN č. 1/2010;VZN č. 2/2010; VZN č. 12/2010; VZN č. 13/2010; VZN č. 19/2013; VZN č. 16/2014 ; VZN č. 10/2016; VZN č.12/2016; VZN č.3/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča
7/2018
VZN č.7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
5/2018
VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Levoča
4/2018
VZN č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča
3/2018
VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Levoča č. 138/2005 v znení VZN č. 147/2005; VZN č.1/2006; VZN č. 12/2008; VZN č.13/2008; VZN č. 4/2009; VZN č.1/2010;VZN č. 2/2010; VZN č. 12/2010;VZN č. 13/2010; VZN č. 19/2013; VZN č. 16/2014 ; VZN č. 10/2016; VZN č.12/2016, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča
2/2018
VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7 /2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča