Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 5/2018 z 26. 04. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Levoča. Konsolidované znenie

Číslo
KON/2023

Všeobecne záväzné nariadenie mesta

 

č. 16/2013

 

o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Levoča v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 5/2018

 

z 26. 04. 2018,

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Levoča.

Konsolidované znenie