Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

18/2009
VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 127/2004 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 31/2008 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 127/2004 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
4/2009
VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Levoča č. 138/2005, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Levoča v znení VZN č. 147/2005, VZN č. 1/2006 a VZN č. 13/2008
2/2009
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Levoča
1/2009
VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 7/2006 – o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Levoča alebo ktoré pôsobia , vykonávajú činnosť na území mesta Levoča, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta
28/2008
VZN ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 122/2004 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Levoča v znení neskorších predpisov
1/2008
VZN o prideľovaní mestských bytov
7/2007
VZN o používaní výstražného zariadenia a typického zvukového znamenia na vozidle Mestskej polície Levoča
6/2007
Štatút mesta Levoča
5/2007
VZN o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
4/2007
VZN o zásadách prenajímania pozemkov vo vlastníctve mesta Levoča
1/2007
VZN o predajnej a prevádzkovej dobe
12/2006
VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 122/2004 o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Levoča