Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

1/2022
VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
10/2021
VZN č. 10/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení VZN č. 5/2020 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
9/2021
VZN č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení VZN č. 5/2020 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
8/2021
VZN č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
6/2021
VZN č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020 a č.10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
N/2021
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020 a č.10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
N/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Článok 6 VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
5/2021
VZN č. 5/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
4/2021
VZN č. 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča
3/2021
VZN č. 3/2021, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 19 Záväznej časti Územného plánu mesta Levoča
2/2021
VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, VZN č. 10/2019, VZN č. 2/2020 a VZN 5/2020 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
1/2021
VZN č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
10/2020
VZN č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017, č. 7/2018, č. 12/2019 a č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
9/2020
VZN č. 9/2020 o zriadení – Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča, a Školskej jedálne, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča, – Materskej školy, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča, a Školskej jedálne, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča, – Materskej školy, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča, a Školskej jedálne, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča, – Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča, a Školskej jedálne, Predmestie 832/26, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča.
8/2020
VZN č. 8/2020 o zrušení – Elokovaného pracoviska, Ul. Jána Francisciho 1674/8, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne, Ul. Jána Francisciho 1674/8, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, – Elokovaného pracoviska, Ul. Gašpara Haina 1237/36, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne, Ul. Gašpara Haina 1237/36, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, – Elokovaného pracoviska, Ul. Gustáva Hermana 225/9, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne, Ul. Gustáva Hermana 225/9, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, – Elokovaného pracoviska, Ul. Predmestie 26, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne Ul. Predmestie 26, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča