Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.6/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Číslo
N/2023