Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

8/2017
VZN č. 8/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015 v znení VZN č. 13/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7/2017
VZN č. 7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča
6/2017
VZN č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2016 o určení výšky dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
5/2017
VZN č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 22/2015, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča
4/2017
VZN č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča
1/2017
VZN č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 138/2005 v znení VZN č. 147/2005; VZN č.1/2006; VZN č.13/2008; VZN č. 4/2009; VZN č.1/2010; VZN č. 2/2010; VZN č. 12/2010;VZN č. 13/2010; VZN č. 19/2013; VZN č.20/2013; VZN č. 16/2014 ; VZN č. 10/2016; VZN č. 12/2016
20/2015
VZN č. 20/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady