Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

7/2018
VZN č.7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
5/2018
VZN č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Levoča
4/2018
VZN č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča
3/2018
VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Levoča č. 138/2005 v znení VZN č. 147/2005; VZN č.1/2006; VZN č. 12/2008; VZN č.13/2008; VZN č. 4/2009; VZN č.1/2010;VZN č. 2/2010; VZN č. 12/2010;VZN č. 13/2010; VZN č. 19/2013; VZN č. 16/2014 ; VZN č. 10/2016; VZN č.12/2016, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča
2/2018
VZN č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7 /2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča
1/2018
VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
10/2017
VZN č. 10/2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2011 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
9/2017
VZN č. 9/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
8/2017
VZN č. 8/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015 v znení VZN č. 13/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7/2017
VZN č. 7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča
6/2017
VZN č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2016 o určení výšky dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby
5/2017
VZN č. 5/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 22/2015, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča
4/2017
VZN č. 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča
1/2017
VZN č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 138/2005 v znení VZN č. 147/2005; VZN č.1/2006; VZN č.13/2008; VZN č. 4/2009; VZN č.1/2010; VZN č. 2/2010; VZN č. 12/2010;VZN č. 13/2010; VZN č. 19/2013; VZN č.20/2013; VZN č. 16/2014 ; VZN č. 10/2016; VZN č. 12/2016
20/2015
VZN č. 20/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady