Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, VZN č. 10/2019, VZN č. 2/2020 a VZN 5/2020 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Číslo
2/2021
Schválené
22. apríla 2021
Vyhlásené
30. apríla 2021