Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, VZN č. 10/2019, VZN č. 2/2020 a VZN 5/2020 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Číslo
xx/2021

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  zákona č. 582/2004 Z. z.. o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné   stavebné  odpady v znení neskorším predpisov

v y d á v a

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  LEVOČA

(ďalej len „VZN“)

Č. ……/2021,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017,  VZN č. 10/2019, VZN č. 2/2020 a VZN 5/2020 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

VZN č. 20/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa dopĺňa takto:

Čl. 3 – DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

  • 12 Osobitné ustanovenia

7) Mesto Levoča poskytne oslobodenie od platenia miestnej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva – posedenie na verejnom priestranstve („terasa“) na obdobie do  31.12.2021.  Toto oslobodenie sa vzťahuje len naužívanie verejného priestranstva (terasy), na ktoré bol vydaný súhlas Mesta Levoča.

 

Vyvesené: 07.04.2021                                                           Ing. Miroslav Vilkovský, MBA                                                                                                                                                                                                                      primátor mesta

Zvesené:

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Adresa: Mesto Levoča, Mestský úrad v Levoči, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča, alebo mesto@levoca.sk