Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020 a č.10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby

Číslo
N/2021
Schválené
23. septembra 2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. xx/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020 a č.10/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby,

 

Príloha č.1

Tabuľka 1

Priemerná výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča na rok 2021.

 

 

Druh školy, školského zariadenia Priemerná výška dotácie na dieťa/žiaka v eurách
Žiak základnej umeleckej školy individuálna forma 1 549,03
skupinová forma 498,17
Dieťa materskej školy 3 208,12
Dieťa školského klubu detí pri ZŠ 618,53
Dieťacentra voľného času 100,43
Potenciálny stravník – žiak základnej školy 175

 

 

Tabuľka 2 – bez zmeny

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 07.09.2021                                                    Ing. Miroslav Vilkovský, MBA

primátor mesta

Zvesené:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Adresa: Mesto Levoča, Mestský úrad v Levoči, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča, alebo mesto@levoca.sk

 

 

 

 

 

Dôvodová  správa

 

 

Druh školy, školského zariadenia Priemerná výška dotácie na dieťa/žiaka v eurách – rok 2021- pôvodná Priemerná výška dotácie na dieťa/žiaka v eurách – rok 2021- upravená Index rastu
Žiak základnej umeleckej školy individuálna forma 1602,07 1549,03 0,97
skupinová forma 513,54 498,17 0,97
Dieťa materskej školy 3 141,44 3208,12 1,02
Dieťa školského klubu detí pri ZŠ 618,53 618,53 1,00
Dieťa centra voľného času 100,43 100,43 1,00
Potenciálny stravník – žiak základnej školy 175 175 1,00

 

         Mení sa výška dotácie na žiaka základnej umeleckej školy a na dieťa materskej školy. Celková výška dotácie na školské zariadenia sa nemení.

 

 

V Levoči 07.09.2021