Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 10/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení VZN č. 5/2020 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Číslo
10/2021
Schválené
16. decembra 2021
Vyhlásené
22. decembra 2021
Účinnosť od
1. januára 2022